Steun ons en help Nederland vooruit

Ruim baan voor de fiets

De fiets onderdeel maken van mobiliteitsbeleid.

Fietsen is (met wandelen) de schoonste en gezondste vorm van vervoer en daarom ons startpunt als we denken over mobiliteit. Door o.a. elektrische fietsen wordt er steeds meer gefietst en leggen we steeds langere afstanden af. Hierdoor worden kernen onderling beter bereikbaar en wordt de fiets  volwaardig alternatief voor de auto.

D66 kiest daarbij voor:

Snelle fietsverbindingen.

De provincie gaat de relevante fietspaden onder haar beheer door asfaltering, verbreding of aanleggen van missende stukjes fietspad opwaarderen tot snelfietsroutes. Daarnaast neemt zij het initiatief en voert regie voor het ontwikkelen van gemeentegrens overstijgende snelfietsroutes.

Geld voor fietsveiligheid.
Het aantal eenzijdige fietsongelukken – veroorzaakt door kuilen, paaltjes, wortels of slechte bermen – is stijgend en moet worden verminderd. Daarom heeft het Rijk de gemeenten gevraagd een plan van aanpak veilig fietsen op te stellen. D66 wil dat de provincie als regievoerder samen met gemeenten een meerjarig cofinancieringsprogramma opstelt dat de infrastructuur aanpast ten behoeve van fietsverkeersveiligheid.

Fietspaden langs 60 en 80 km wegen in buitengebied.
Er is veel maatschappelijke onvrede over te hard rijdende auto’s in het buitengebied. Ook al geldt er een snelheidsregime van 60 km, uit snelheidsmetingen blijkt automobilisten vaak harder dan 75 km per uur rijden. Fietsers zijn vaak gedwongen om op dezelfde weg te fietsen. Dit weerhoudt veel ouders ervan om hun kinderen langs deze weg te laten fietsen en ouderen maken vaak geen gebruikt meer van deze wegen, met extra autoritten tot gevolg.

D66 wil daarom auto- en fietsverkeer scheiden door fietspaden aan te leggen langs 60 en 80 wegen buiten de bebouwde kom. Dit maakt fietsen veiliger en aantrekkelijker. Daarnaast betekent dit ook een geweldige impuls voor het recreatieve fietsverkeer.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018