Steun ons en help Nederland vooruit

Regiobestuur

Profiel

Regiobestuur
Het regiobestuur Friesland heeft diverse opdrachten; organisatie van de vereniging in de provincie Friesland en de zorg voor ondersteuning van een goed functionerende Statenfractie. Hiernaast is het de ambitie van dit regiobestuur om de zichtbaarheid van D66 in Friesland te vergroten en de afdelingen te ondersteunen en op inhoud met elkaar te verbinden.

Het regiobestuur vindt het belangrijk dat D66-leden elkaar kunnen ontmoeten, zowel fysiek als online. Zo ontstaat een netwerk waarin leden kennis met elkaar kunnen delen en elkaar ook kunnen ondersteunen bij hun werk voor D66. Zo wil het regiobestuur bijdragen aan de verdere professionalisering van de vereniging.

Het bestuur organiseert de regiovergaderingen en is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening en begroting die tijdens de vergadering door de leden worden vastgesteld. Het bestuur zorgt voor de kandidaatstelling- en verkiezingsprocedures voor functies binnen de regio. Ook is het de taak van het bestuur om te zorgen voor de uitvoering van besluiten die door de regiovergadering zijn genomen.

Verbinden op inhoud
Het regiobestuur organiseert voor de leden van de Friese afdelingen met enige regelmaat een Algemene Regio Vergadering (ARV). Ook is het bestuur de spil in de communicatie met regionale leden en andere partijorganen, en betrekt het nieuwe leden actief bij de politiek-inhoudelijke en organisatorische activiteiten.

Uiteraard heeft de binding met D66 als politieke partij ook de aandacht van het regiobestuur. Hiervoor zijn geen fysieke bijeenkomsten nodig, maar wel activiteiten waarmee we het gedachtegoed onder de aandacht van (potentiële) leden en kiezers kunnen brengen. Hierbij zoeken we nadrukkelijk de samenwerking met de afdelingen. Mede gevoed door de afdelingen publiceert het regiobestuur regionieuws op de website. Ook wordt een agenda van regioactiviteiten bijgehouden. Zes tot acht keer per jaar brengt het bestuur het regionieuws actief onder de aandacht bij alle leden van de Friese afdelingen in de vorm van een online nieuwsbrief.

Vliegwiel
Het regiobestuur zet zich in om de voortgang van activiteiten rond de diverse verkiezingen te borgen. Door bij te springen, door processen te versnellen, activiteiten op te schalen, resultaten breder te verspreiden, etc. Een goed voorbeeld hiervan was het instellen van de regionale Lijst Adviescommissie en het beschikbaar stellen van de RVC. Op deze wijze blijft het vliegwiel draaien en wordt energie gegenereerd om door groeien.

Iedere afdeling heeft een eigen contactpersoon binnen het bestuur. Hij/zij biedt indien nodig ondersteuning en legt eventueel de contacten met andere afdelingen, mocht samenwerking versterkend werken.

Het regiobestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van een programma- en campagnecommissie, het vaststellen van het verkiezingsprogramma en het organiseren van de kandidaatstelling- en verkiezingsprocedures voor de Provinciale Staten. In aanloop naar de Gemeentelijke Verkiezingen ondersteunt het regiobestuur lokale besturen met het organiseren van bijeenkomsten, informatieverstrekking en ondersteuning bij formele procedures. Kortom: de taken van een regiobestuur bestaan uit:

 • Organiseren van de regiovergaderingen;
 • Opstellen en laten vaststellen van een activiteitenplan en bijbehorende begroting;
 • Opstellen van een jaarrekening;
 • Aanleveren van een kopie van de goedgekeurde jaarrekening en begroting bij het Landelijk Bureau;
 • Op- en vaststellen van het verkiezingsprogramma voor de Provinciale Staten;
 • Organiseren van de kandidaatstelling- en verkiezingsprocedures voor functies binnen de regio;
 • Organiseren van de kandidaatstelling- en verkiezingsprocedures voor Provinciale Staten;
 • Uitvoering van de door de regiovergadering genomen besluiten;
 • Onderhouden van contacten met de fractie van Provinciale Staten;
 • Ondersteunen van afdelingsbesturen bij de uitvoering van hun werkzaamheden;
 • In kaart brengen van gebieden binnen de regio waar geen afdeling is en het toewijzen van die gebieden aan andere afdelingen;
 • Proactief betrekken van nieuwe leden bij de politiek inhoudelijk en organisatorische activiteiten;
 • Proactief ondersteunen van leden die een nieuwe afdeling willen oprichten;
 • Organiseren van debatavonden over politiek inhoudelijke onderwerpen;
 • Bewaking van de uitvoering van het verkiezingsprogramma en andere politieke keuzen;
 • De communicatie met de regionale leden en andere partijorganen;
 • Vertegenwoordigen van de regio en D66 binnen en buiten de partij.

 

Meer van Regiobestuur