Steun ons en help Nederland vooruit

Regiobestuur

Profiel

VACATURES BIJ HET REGIOBESTUUR

We zoeken een nieuwe Secretaris en een Penningmeester. Bekijk het functieprofiel hier. Interesse? Neem dan contact op met de regiovoorzitter, voorzitter@d66friesland.nl.

 

Het regiobestuur Fryslân heeft diverse opdrachten; organisatie van de vereniging in de provincie Fryslân en de zorg voor ondersteuning van een goed functionerende Statenfractie. Gebonden door de waarden van D66 heeft het huidige bestuur ambitieuze doelen gesteld, ledenwerving, communicatie, informatievoorziening en talentenontwikkeling zijn de eerste prioriteiten. Daarnaast zijn er alweer verkiezingen in beeld: Tweede kamer, gemeenteraden, en tenslotte weer de Provinciale Staten.

Zo wil het regiobestuur bijdragen aan de verdere professionalisering van de vereniging. Dit regiobestuur gaat ervoor om de zichtbaarheid van D66 in Fryslân te vergroten en de afdelingen te ondersteunen en op inhoud met elkaar te verbinden. Ook is het bestuur de spil in de communicatie met regionale leden en andere partijorganen, en willen wij met nadruk (nieuwe) leden actief betrekken bij de politiek-inhoudelijke en organisatorische activiteiten.

Wij willen onze rol pakken om de voortgang van activiteiten rond de diverse verkiezingen te borgen. Door bij te springen, door processen te versnellen, activiteiten op te schalen, resultaten breder te verspreiden, etc. Als concreet voorbeeld kunnen de afdelingen rekenen op het regiobestuur. In aanloop naar de Gemeentelijke Verkiezingen gaan wij de lokale besturen ondersteunen met het organiseren van bijeenkomsten, informatieverstrekking en ondersteuning bij formele procedures.

Maar ambitie is één, uitvoeren is twee. Wij, het regiobestuur hebben de steigers neergezet waarbinnen de doelen gerealiseerd gaan worden maar wij zijn niet met velen en doen daarom een beroep jullie, de leden van D66 Fryslân. Ondanks dat het merendeel van het huidige bestuur nog maar kort in het zadel zit is er al sprake van een goede chemie en werksfeer waarbinnen zaken gezegd en besproken kunnen worden. Daarom zijn we op zoek naar leden die met ons als bestuur willen bouwen aan de toekomst. Wil je meer weten, wij zijn graag bereid je verder te informeren. Bekijk ook even de profielen op de website. Let wel deze zijn een leidraad en niet leidend. Het belangrijkste is dat je vanuit verbondenheid met onze politieke vereniging en de daarbij behorende waarden een bijdrage wilt leveren aan de regio. Op deze wijze blijft het vliegwiel draaien en wordt energie gegenereerd om door te groeien.

Voor de volledigheid en in aanvulling op de taken, bevoegheden en verantwoordelijkheidsgebieden zoals vastgesteld in het Standaard Regioreglement en het Huishoudelijk Reglement van D66, nog even concreet de taken van een regiobestuur op een rijtje:

 • Organiseren van de regiovergaderingen;
 • Opstellen en laten vaststellen van een activiteitenplan en bijbehorende begroting;
 • Opstellen van een jaarrekening;
 • Aanleveren van een kopie van de goedgekeurde jaarrekening en begroting bij het Landelijk Bureau;
 • Op- en vaststellen van het verkiezingsprogramma voor de ProvincialeStaten;
 • Organiseren van de kandidaatstelling- en verkiezingsprocedures voor functies binnen de regio;
 • Organiseren van de kandidaatstelling- en verkiezingsprocedures voor ProvincialeStaten;
 • Uitvoering van de door de regiovergadering genomen besluiten;
 • Onderhouden van contacten met de fractie van Provinciale Staten;
 • Ondersteunen van afdelingsbesturen bij de uitvoering van hunwerkzaamheden;
 • In kaart brengen van gebieden binnen de regio waar geen afdeling is en het toewijzen van die gebieden aan andere afdelingen;
 • Proactief betrekken van nieuwe leden bij de politiek inhoudelijk en organisatorische activiteiten;
 • Proactief ondersteunen van leden die een nieuwe afdeling willen oprichten;
 • Organiseren van debatavonden over politiek inhoudelijke onderwerpen;
 • Bewaking van de uitvoering van het verkiezingsprogramma en andere politieke keuzen;
 • De communicatie met de regionale leden en andere partijorganen;
 • Vertegenwoordigen van de regio en D66 binnen en buiten de partij.