Steun ons en help Nederland vooruit

Nicky Kruizinga-Hylkema

Bestuurslid Campagne & Ledenbinding/-werving

Heerenveen

Nicky is contactpersoon binnen het regiobestuur voor de afdelingen Heerenveen en Fryske Marren, en back-up voor Súdwest-Fryslân.

Functieprofiel Algemeen Bestuurslid Campagne & Ledenbinding/-werven

Het bestuurslid voor deze functie beschikt over naast een organisatorisch talent ook over een actieve, resultaatgerichte en ondernemende instelling. Hij/zij heeft aantoonbare ervaring of affiniteit met communicatie en marketing, bent creatief en bestuurlijke ervaring heeft de voorkeur. Zij/hij is de schakel in de interne en externe communicatieketen en draagt zorg voor de (permanente) campagne. De uitdaging voor de komende jaren is het verder uitbouwen van de reeds in gang gezette ontwikkelingen zoals het ontwikkelen van een permanente campagne. Binnen deze activiteiten past ook ledenbinding/-werving. Hij/zij stimuleert en (mede)organiseert activiteiten om leden te werven en te behouden en zoekt hierin de samenwerking met andere bestuursleden.

Het bestuur is als geheel verantwoordelijk voor het goed functioneren van de afdeling. Naast de functie specifieke taken zet ieder bestuurslid zich hiervoor in.

Taken, verantwoordelijkheden, resultaatgebieden:

 • Streeft mede naar een professionele organisatie;
 • Signaleert (communicatie)problemen en kan het communicatie- en imagoschade voorkomen;
 • Stemt proactief af met de diverse afdelingen en besturen bij issues die mogelijk regionale of landelijke publiciteit genereren;
 • Denkt met de bestuursleden mee over communicatie;
 • Onderhoudt een groot netwerk;
 • Handelt proactief;
 • Analyseert ledenmutaties, deelt trends met evenknieën en onderneemt innovatieve
  initiatieven om de ledenwerving- en binding te beïnvloeden;
 • Handelt proactief door (nieuwe) leden te betrekken bij de partij;
 • Zorgt voor een algemene verwelkomende sfeer op activiteiten binnen de afdeling, bestuur
  en haar commissies;
 • Aanjager van nieuwe initiatieven en processen voor ledenbinding/-werving;
 • Waarborgt een breed palet aan activiteiten en komt op deze manier tegemoet aan de
  diversiteit in interessegebieden onder de leden;
 • Enthousiasmeert vrijwilligers en kan hen effectief aansturen.

Competenties: 

 • Besluitvaardigheid: Beslissingen nemen door middel van het ondernemen van acties, of zich vastleggen door het uitspreken van meningen.
 • Leervermogen: Open staan voor nieuwe informatie, deze opnemen en toepassen. Initiatieven nemen om nieuwe informatie tot zich te kunnen nemen en van praktijkervaringen leren.
 • Netwerkgerichtheid: Het vermogen te werken in teamverband en, zowel binnen als buiten dit team, relaties op te bouwen, te onderhouden en te benutten die nu of in de toekomst van belang kunnen zijn om werk gerelateerde doelen te realiseren.
 • Onderhandelen: Het bereiken van een goed resultaat zonder relaties te schaden, wanneer sprake is van tegengestelde belangen.
 • Politieke sensitiviteit: Doorzien van maatschappelijke en politieke processen, zien van
  politieke kansen en gevaren, en beschikken over verbindend vermogen.
 • Verbinden: Geeft richting en binding aan een groep of gemeenschap. Brengt doeltreffende
  samenwerkingsverbanden tot stand en handhaaft deze, fungeert als (ver)bindende schakel
  en bruggenbouwer.
 • Visie: Vermogen zaken in een breder kader te zetten en uit te dragen; conceptueel en
  beleidsmatig denken met daarbij de lange termijn voor ogen.