Steun ons en help Nederland vooruit

Bea Bijlsma

Statenlid D66 Fryslân

57 jaar

Warten

Regio’s: Midden, Súdwest, Noordoost

Portefeuilles:

  • Water en Milieu
  • Infrastructuur, OV, verkeer en vervoer
  • Toerisme en recreatie
  • Leefbaarheid, wonen, platteland
  • Friese taal
  • Natuur en landbouw (inclusief veenweide)
  • Onderwijs, laaggeletterdheid, UCF
  • Media
  • Omgevingsvisie (inclusief transitie van -wet naar -visie)
  • Cultuur

Berne, opgroeid en noch altiid wenjend yn Warten, in doarp yn it hert fan Fryslân, ha ik in grut hert foar Fryslân! As partner, mem en beppe ha ik my altiid ynset foar myn omjouwing yn tal fan ferienings en stichtingen foar doarp, ûnderwiis ensfh. Ik ha opliedings yn it toerisme, economie en het ûnderwiis. Ik wurkje as finansjeel meiwurker yn ‘e bou en sûnt jannewaris 2018 bin ik fraksje-assistint fan D66 Ljouwert.

No ha ik my kandidaat stelt foar D66 foar de ferkiezings fan Provinsjale Steaten fan Fryslân mei as motto: “In Bloeiend Fryslân!” Om mei te wurkjen oan in Fryslân mei in bloeiende kultuur, in bloeiend bedriuwslibben en boppe al bloeiende natuur; in provinsje weryn it foar al har prachtige ynwenners goed en sûn wenjen, wurkjen, leren en recreëren is.

Meer van Bea Bijlsma