Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 14 december 2021

Kijkje in de Staten: november, deel II

In dit tweede deel van Kijkje in de Staten voor de maand november bespreken we onze inbreng over het weidevogelbeleid, het initiatiefvoorstel van Forum voor Democratie (FvD) en het verzoek van Alliander tot kapitaalversterking.

De weidevogels
We zouden graag meer weidevogels willen, maar dat is een complexe puzzel. Een puzzel die we al een lange tijd proberen te leggen, waarbij we steeds horen dat het niet lukt om onze ambities te halen.

De ambitie hebben we in april dit jaar vastgesteld op 10.000 gruttobroedparen in 2030. Om die ambitie te halen moest wat D66 betreft werk worden gemaakt van het behoud van weidevogelgebieden. Nu is het namelijk zo dat alle moeite die een boer die rekening houdt met de weidevogels, verloren kan gaan door een intensieve veehouder  wanneer de weidevogelboer overlijdt of zijn land verkoopt. Het college wil dat aanpakken en bekijkt hoe dat gedaan kan worden. Daardoor moet het mogelijk worden voor bepaalde stukken grond een ‘weidevogelverplichting’ te laten gelden. De boer is dan verplicht om een deel van zijn land in te richten voor de weidevogels. Op deze manier zorgen we ervoor dat geld en inspanningen een duurzaam effect hebben.

Naast weidevogels vragen ook andere onderwerpen ruimte, zoals het bouwen van woningen. D66 vindt het aanpakken van de woningcrisis belangrijk. Als we daarmee schade brengen aan weidevogelgebieden, dan moet dat goed gecompenseerd worden. Nu is het zo dat schade ook moet worden gecompenseerd, maar vaak niet ten goede komt aan de weidevogels. Samen met GrienLinks dienden we daarom een motie in die strengere eisen stelt aan weidevogelcompensatie. Deze motie haalde het helaas niet.

Het verbeteren van de weidevogelpopulatie is een complexe puzzel. Wij hopen dat we met het nieuwe, ambitieuze beleid de puzzel succesvol gaan leggen. Mochten we richting 2025 niet op schema liggen, dan zal het college met een nieuw voorstel komen.

Protocol voor de Friese vlag
Met een initiatiefvoorstel wilde Forum voor Democratie het gebruik van de Friese vlag vastleggen in een protocol. Het voorstel was geschreven naar aanleiding van de gebeurtenissen rondom de PC Franeker. Tijdens de PC hees het bestuur namelijk niet de reguliere Friese vlag, maar de Friese regenboogvlag. Dat vond FvD niet kunnen. Door het gebruik van de Friese vlag in een protocol vast te leggen, werd daarmee ook het gebruik van de Friese regenboogvlag aan banden gelegd.

We waarderen het als partijen de moeite nemen om een voorstel te schrijven. De discussie over de regenboogvlag hadden we echter al gevoerd. Mede op initiatief van D66 is Fryslân regenboogprovincie en wij zijn trots dat we op bepaalde dagen de regenboogvlag uithangen. Wij stemden daarom tegen het voorstel.

Alliander
Op dit moment is het Friese stroomnet overspannen. Daardoor kan hernieuwbare stroom op veel plekken in Fryslân niet het stroomnet op en kunnen nieuwe bedrijven niet zomaar van start. Dit staat de transitie naar duurzame energie in de weg. Om dit op te lossen moet het net uitgebreid worden.

Alliander – de beheerder van het net – moet hiervoor flinke investeringen doen en heeft geld nodig van haar aandeelhouders. De provincie is aandeelhouder van Alliander en neemt deel in meerdere bedrijven. Maar wat zijn de risico’s bij een dergelijke deelneming? Om daar helderheid in te krijgen dienden we een motie mee in die vroeg om het maken van deelnemingenbeleid met speciaal aandacht voor de risico’s.

Voor D66 is het tegengaan van klimaatverandering prioriteit. Het uitbreiden van het stroomnet is daarom cruciaal. Wij stemden daarom in met het voorstel om geld te investeren in Alliander. Hiermee werken we toe naar een robuust energienetwerk en komt de transitie naar duurzame energie dichterbij.