Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 25 november 2021

Kijkje in de Staten: november, deel I

De maand november was een volle maand met belangrijke onderwerpen op de agenda, zoals extra geld voor Thialf, een terugblik op de besluitvorming over diezelfde schaatstempel en de begroting van volgend jaar. Lees hier wat de inzet van D66 is geweest om verantwoordelijkheid te nemen en om iedereen vrij te laten, maar niemand te laten vallen.

 

Thialf
Bij de besluiten over schaatstempel Thialf speelden emoties een te grote rol, waardoor Statenleden geen goede besluiten konden nemen. Dat concludeerde de Noordelijke Rekenkamer (NRK) in haar rapport over de besluitvorming. Maar emoties spelen nou eenmaal een rol in de politiek en dat is oké. De politiek is niet het bedrijfsleven. In de politiek gaat het om wat we met ons allen van belang vinden.

Maar, zei onze fractievoorzitter Bea Bijlsma tijdens het debat over het rapport, “Statenleden moeten wel genoeg informatie hebben zodat we een goed debat kunnen houden en een weloverwogen besluit kunnen nemen. De NRK heeft hier in haar onderzoek waardevolle aanbevelingen over gedaan en die nemen wij ter harte.”

Nu stonden we voor de keuze om jaarlijks een financiële bijdrage te leveren aan Thialf. Thialf heeft grote waarde voor Fryslân en Nederland. Recent tijdens de NK-afstanden werd weer duidelijk wat voor ijstempel het is voor de topsport. En ook voor de breedtesport is Thialf belangrijk: jaarlijks schaatsen zo’n 130.000 schaatsliefhebbers, verenigingsleden en schoolkinderen in Thialf. Volgens D66 mag dat dan ook wel wat kosten. Maar Thialf is niet alleen voor Fryslân, maar voor heel Nederland van belang. Het is dan ook logisch dat ook het Rijk met geld over de brug komt, wij hebben onze verantwoordelijkheid genomen, zij zijn nu aan zet.

Wij zien toekomst voor Thialf, maar dan moeten er nog wel een paar dingen gebeuren.  We moeten af van rolvervuiling. Op dit moment is de provincie aandeelhouder, subsidieverstrekker en toezichthouder. In de toekomst moet dat anders, want de vervuiler betaalt.

Ook willen we dat Thialf zelf zorgt voor meer geld in het laatje. Van veel organisaties kan je bijvoorbeeld vriend of donateur worden. Denk bijvoorbeeld aan de vlaggetjes van Marrekrite, die bij veel mensen fier op de boten wapperen. Waarom zou zoiets bij Thialf niet kunnen?

De toekomst is duurzaam en ook Thialf ontkomt daar niet aan. Veel van de kosten van Thialf gaan op aan energie en er is nog een verbouwing nodig van de Noordbocht. In de toekomst moeten we toe naar nul-op-de-meter en voor het kostenplaatje helpt het niet mee dat de Noordbocht nu nog leegstaat.

 

Tweede Bestuursrapportage (berap) en begroting
We maken ons zorgen om de Friese klimaataanpak. In de bestuursrapportage die terugkijkt op de afgelopen periode staan bijna alle lichten op groen; het lijkt of alles goed gaat. Maar de lichten van het klimaat zijn donkerrood. Wij dienden daarom moties mee in die de Friese klimaataanpak ambitieuzer maakten, zoals meer budget voor aquathermie en meer geld voor de aanpak voor energiearmoede.

En net als vorig jaar vroegen we aandacht voor de beeldende kunst. Keunstwurk, de organisatie die de beeldende kunstsector ondersteunt, luidde vorig jaar al de noodklok. Door de bezuinigingen in de cultuursector heeft Keunstwurk minder budget en kunnen ze hun ondersteunende taak niet meer uitvoeren. Met een motie hebben wij geprobeerd om hier direct middelen voor vrij te maken, zodat de beeldende kunst in 2022 weer zou kunnen worden ondersteund.

De coalitie kwam met een afgezwakte motie die op zich hetzelfde doel leek te hebben, zonder daadwerkelijk geld ervoor vrij te maken. Ook al was het beeld uit de sector overduidelijk, eerst moest er een onderzoek komen. Deze motie kreeg doordat hij ingediend was door de coalitie een meerderheid waardoor onze motie het niet haalde. We hopen dat er haast wordt gemaakt met het onderzoek en dat de beeldende sector snel weer de ondersteuning krijgt die zij duidelijk nodig heeft.

Tot slot vroegen we aandacht voor de gastvrijheidseconomie langs de IJsselmeerkust. Over de tijd heen is dit erfgoed minder goed bereikbaar geworden. Om ze te kunnen bereiken zijn kleine ingrepen nodig, de verbinding van een fietspad hier, het neerzetten van een bankje en bordje daar. De mienskip heeft al deze kleine ingrepen aangedragen en die zijn nu weergegeven in een digitale kansenkaart.

Voor D66 is het belangrijk dat we dit Friese culturele erfgoed toegankelijk maken en behouden. Daarvoor moeten we deze kansen serieus gaan benutten. We overwogen een motie die hiervoor zou gaan zorgen, maar de gedeputeerde deed gelukkig de toezegging ermee aan de slag te gaan.

We blijven ons grote zorgen maken over de crises van vandaag de dag. Van stikstof tot het klimaat, van corona tot de grotere tweedeling in de maatschappij. Ook in de komende tijd zullen we ons in blijven zetten om ook vanuit de provincie de crises en de gevolgen daarvan het hoofd te bieden. Dat doen we zoals altijd met een constructieve houding, door samen te werken en door te verbinden. Van ondernemers de vrijheid geven om te blijven ondernemen, tot het aanpakken en voorkomen van energiearmoede. Zo laten we iedereen vrij, maar niemand vallen.