Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 30 september 2021

Kijkje in de staten: september

Afgelopen woensdag hadden we het over de Landbouwagenda in de Staten. Een voor D66 belangrijk onderwerp, omdat landbouw een grote rol speelt in Fryslân. Het is onderdeel van de Friese cultuur, de Friese economie en bepaalt voor een groot deel het Friese landschap.

Maar de manier waarop de landbouw is ingericht zorgt ook voor de uitstoot van broeikasgassen en stikstof en verzakking. Daardoor dreigen we generaties na ons, boeren, inwoners, dieren en planten te laten vallen. De prijs die boeren krijgen voor hun producten is te laag, waardoor ze alleen het hoofd boven water kunnen houden door uit te breiden en intensiever te werken, bijvoorbeeld met meer dieren op minder ruimte. Doordat er door de intensivering ook meer aanbod is gaan boeren er niet op vooruit. De uitstoot van broeikasgassen warmt onze planeet op met alle gevolgen van dien. Stikstof zorgt voor minder goede natuur, dat is slecht voor planten en dieren en verzakking zorgt voor schade aan huizen.

Willen we iedereen vrij laten, maar niemand laten vallen, dan moet het anders. D66 is het eens met de Landbouwagenda dat we toe moeten naar een natuurinclusieve kringlooplandbouw. En daar hoort bij dat we ook het eerlijke verhaal vertellen aan boeren. Het verhaal waar zij recht op en nodig hebben voor een succesvolle bedrijfsvoering. En dat eerlijke verhaal is dat een natuurinclusieve kringlooplandbouw alleen bereikt kan worden als de veestapel krimpt. Dat is beter voor boeren, inwoners, dieren, planten en de generaties die na ons komen.

In de Landbouwagenda zagen we echter niets terug van dat eerlijke verhaal. De Landbouwagenda bevat geen nieuw beleid en er wordt geprobeerd op de oude voet verder te gaan, terwijl de landbouw ingrijpend en snel veranderd moet worden. Via een motie wilden we het eerlijke verhaal over de veestapel opnemen in de Landbouwagenda. Helaas haalde de motie het niet. Volgens de gedeputeerde is inkrimping van de veestapel namelijk helemaal niet nodig. ,,De overgang naar een natuurinclusieve kringlooplandbouw is onlosmakelijk verbonden met een vermindering van het totaal aantal dieren”, aldus ons Statenlid Danny van der Weijde (D66). “Het is geen makkelijke of populaire boodschap, maar het is wel het eerlijke verhaal.”

Onze andere motie ging over CO2-banking. CO2-banking betekent dat door op een andere manier met de grond om te gaan er natuurlijk CO2 opgeslagen kan worden. Bedrijven zouden boeren hiervoor kunnen betalen. Op deze manier kunnen bedrijven verduurzamen, krijgt de boer een nieuw verdienmodel en gaat de natuur erop vooruit. Het Friese project Valuta voor Veen is bijvoorbeeld een vorm van CO2-banking.

CO2-banking staat echter nog in de kinderschoenen en heldere juridische kaders ontbreken op dit moment. Ook is er het risico dat CO2-banking leidt tot greenwashing door bedrijven die op een andere manier zouden moeten verduurzamen. Wij pleitten er daarom voor om CO2-banking uit te werken binnen wetenschappelijk onderbouwde kaders en boeren een eerlijke prijs te geven voor de opslag van CO2. Deze motie haalde het gelukkig wel!

 

Volgende maand zullen we het hebben over het initiatiefvoorstel van GrienLinks samen met o.a. D66 over de afbouw van pesticiden. Heb jij goede ideeën hierover en wil je betrokken worden bij de provinciale politiek? Neem dan deel aan onze steunfractievergadering! Stuur een mailtje naar D66@fryslan.frl en dan nemen we contact met je op.