Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 19 februari 2021

Kijkje in de Staten: februari

Februari was een gekke maand in de Friese politiek. Weer kregen we van de Noordelijke Rekenkamer (NRK) te horen dat we niet weten hoe effectief ons beleid is. We hebben discussies gevoerd over Democratische Vernieuwing wat uiteindelijk nauwelijks heeft geleid tot vernieuwing. De Friese aanpak van de stikstofcrisis is weinig ambitieus en mag niks kosten (weinig verrassend). En tot slot behandelden we moties vreemd waarvan er één wel heel vreemd was.

Friese Marketing
Toerisme is een onderwerp wat D66 aan het hart gaat. Maar hoe effectief is ons marketingbeleid eigenlijk? En hoe verloopt de samenwerking tussen de Friese marketingorganisaties zoals Merk Fryslân en de regio-organisaties? De NRK deed hier onderzoek naar.

Ze kwamen tot de conclusie dat de samenwerking tussen de organisaties is toegenomen en er een basis ligt voor de toekomst. Merk Fryslân krijgt veel financiering van de provincie. Helaas is de financiële rapportage de afgelopen jaren niet goed verlopen. Ook de monitoring van het beleid is de afgelopen jaren niet goed gegaan. Daardoor weten we eigenlijk niet hoe effectief ons beleid is.

D66 vindt dat dit in het vervolg beter moet. Van een organisatie die zoveel geld krijgt, mag je verwachten dat de financiële rapportage op orde is. D66 vindt ook monitoring erg belangrijk. Daar hebben wij ons al vaker hard voor gemaakt in de Staten. Ook hopen wij dat Merk Fryslân de samenwerking met LF2028 oppakt. In 2018 verliep de samenwerking tussen LF2018 en Merk Fryslân namelijk erg goed. En nu met de komst van Arcadia in 2022 is die samenwerking meer dan gewenst om toeristen naar Fryslân te krijgen. We moeten gebruik maken van de kennis en kunde die aanwezig is in onze culturele sector!

Democratische Vernieuwing
Democratische Vernieuwing zit in het DNA van D66. Wij zijn voor inspraak, zoveel mogelijk macht bij de laagste overheid en hebben in het verleden het initiatief genomen tot Right to challenge. Ook wilden wij dat er werd geëxperimenteerd met een burgerbegroting. Een burgerbegroting zorgt namelijk voor meer betrokkenheid van inwoners bij de keuzes die gemaakt moeten worden en maakt de besteding van publieke middelen ook transparanter. Het is op die manier beter zichtbaar waar inwoners willen dat hun geld besteed wordt. Helaas leek hier te weinig steun voor. Wij zullen dit punt daarom op een later moment weer inbrengen.

Democratische Vernieuwing is iets wat D66 omarmt. Tegelijk zijn we ook kritisch op de manier waarop. Inspraak is namelijk al mogelijk, bijvoorbeeld bij de Steatemerk of bij de Beeldvormende Commissie. Maar wanneer gaan we echt wat met die inspraak doen? Nog te vaak komt het voor dat bij een inspraakmoment de coalitie (CDA, PvdA, VVD, FNP) al een  motie heeft gemaakt waar ze samen al helemaal uit zijn. Er is niet geluisterd naar de inspreker en de andere partijen zijn niet meegenomen. Meer inspraak en zeggenschap voor de burger is goed, maar dan moet de dualiteit in de Staten wel op orde zijn.

Het onderwerp leidde tot veel reuring in de Staten. Helaas zijn veel voorstellen door de coalitiepartijen tegengehouden.

Stikstof
Er moest ook een besluit worden genomen over de Startnotitie Stikstof. Doordat er teveel stikstof wordt uitstoten, staat de natuur in Fryslân onder druk. Veel sectoren, waaronder de bouw, kunnen hierdoor niet verder. De Commissie Remkes heeft vorig jaar advies uitgebracht over hoe de crisis moet worden opgelost. Remkes adviseert een stikstofreductie van 50% in 2030. Alleen dan kan de natuur herstellen. Voor D66 was het zo klaar als een klontje: volg het advies van Remkes en laten we geld vrijmaken om deze ambitie te halen en om bijvoorbeeld onze boeren te helpen bij de transitie naar kringlooplandbouw. Het College maakt de keuze om ons verzoek het advies van Remkes leidend te maken, niet op te  volgen. Daardoor blijft het een stuk met minder ambitie. En het mag Fryslân geen geld kosten. Ook dit lijkt een terugkerend thema te worden. Wij hebben daarom tegen het voorstel gestemd. Helaas haalde het voorstel het wel.

Moties vreemd en vreemde moties vreemd
Samen met andere partijen hebben we aandacht gevraagd voor het initiatief Earth hour. Earth Hour is een wereldwijd initiatief waarmee aandacht wordt gevraagd voor de kwetsbare natuur op aarde door op 27 maart van 20.30-21.30 een uur lang het licht te doven. De motie werd aangenomen. Wil je meedoen? Laat dan op 27 maart van 20.30-21.30 ook het licht uit.

Samen met andere partijen vroegen we ook aandacht voor de barre financiële situatie waar gemeentes zich in bevinden. Door de nieuwe verdeling van de middelen uit het Gemeentefonds komen sommige Friese gemeentes in financieel nog zwaarder weer. Gelukkig werd de motie unaniem aangenomen. Het College gaat nu samen met de Friese gemeenten zich bij het Rijk hard maken voor een andere verdeling van de middelen uit  het Gemeentefonds.

En dan de motie vreemd die wel heel vreemd was. In het verleden heeft PS besloten een onafhankelijke commissie in te stellen die de verdeling van de cultuurbudgetten op zich neemt. Tegelijk werd de keuze gemaakt meer aanvragen te honoreren, maar er kwam geen extra budget.  Hierdoor krijgt een aantal musea minder subsidie dan voorheen. Natuurmuseum Fryslân trok vorige maand aan de bel en in de krant konden we lezen over hun penibele situatie. Een aantal coalitiepartijen uit de Staten reageerden daarop in de pers dat er echt geen geld was. Wij vonden dat raar omdat dat niet alleen aan de coalitiepartijen is. Het is een besluit van het College en anders beslist de gehele Staten erover. Reden voor ons om daarover schriftelijke vragen te stellen.

Tijdens de Steatemerk was er een inspreker namens het Natuurmuseum om te vertellen over hun moeilijke situatie. Uit het niets zei een Statenlid van de coalitie dat de coalitie met een motie zou komen voor extra geld. De oppositie partijen wisten hier niets vanaf.

Voor D66 was het duidelijk dat de opdracht die het college meegaf aan de commissie verkeerd was. Daar hebben we toen bij de behandeling al wat over gezegd. Maar dat werd weggewuifd door de coalitie. Wij hebben daarom nu weer een motie ondersteund die de opdracht aan de commissie tegen het licht houdt. Helaas steunde de coalitie deze motie niet. Zij vonden het tijdpad te scherp. De in de Steatemerk aangekondigde motie van de coalitie haalde het uiteraard wel.