Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 2 februari 2021

Kijkje in de Staten: januari

De statenvergadering van 20 januari 2021 behandelde de onderwerpen, het aanpassen van de OV concessie vanwege Corona, het oeverbeheer en de beleidsnota economie. Daarnaast werden er drie moties vreemd behandeld: het negeren van de Minority Safetypack door het Europese kabinet, een noodplan voor de grutto en wederom over de aanpak van de wolf.

 

Transitie OV
Het plan van het college is om OV op- en af te schalen tegelijk met de coronamaatregelen van de Rijksoverheid. Zo om ervoor te zorgen dat er geen of minder lege bussen rijden. 70% van de passagiers in de bus zijn scholieren en studenten dus het geven van online onderwijs door een lockdown heeft veel invloed op de bezetting in het OV. Het voorstel om op geleide van de maatregelen op- en af te schalen konden we dan ook wel steunen. Wel vinden wij dat het geen blijvende bezuiniging moet worden. Goed OV is een basisvoorziening waar Fryslân niet zonder kan. Ook hebben we de gedeputeerde gevraagd of het op- en afschalen sneller kan dan de nu gestelde maximale twee weken. De gedeputeerde zou dit punt voor ons bespreken met de vervoerder.

Oeverbeheer
In 2018 werd er al gesproken over het beheer van de oevers in Fryslân. Voor het grootste deel van de oevers was niet duidelijk wie er precies verantwoordelijk is voor het onderhoud. Sinds die tijd is er geprobeerd om het oeverbeheer te verdelen. Er kwam een klankbordgroep met belanghebbenden en mogelijke verantwoordelijken.

Dit lijkt juridisch een lastig besluit te worden. Mede door de opstelling van de provincie. Zij maximeren hun bijdrage aan het nieuw op te richten oeverfonds op 50% en het is niet duidelijk wie er nog meer moeten bijdragen en wie er uit het oeverfonds mogen putten. Wij hebben ons uitgesproken voor het belang van ecologisch oeverbeheer, dat terreinbeheer organisaties betrokken moeten worden bij het overleg en dat de provincie beter z’n best moet doen om anderen tegemoet te komen. Speciaal hebben we aandacht gevraagd voor de afspraken die er liggen voor het beheer van de Turfroute. Deze wijken af van de nu gemaakte afspraken en ze komen met een nieuwe overeenkomst te vervallen. Dit zou de gemeentes waar de turfroute loopt voor problemen stellen. De gedeputeerde heeft aangegeven zich zoveel mogelijk aan de gemaakte afspraken te willen houden.

Beleidsnota Economie
De nieuwe Beleidsnota Economie gaat over duurzaamheid, circulariteit en brede welvaart. Volgens de definitie van het CBS betreft Brede welvaart de kwaliteit van leven in het hier en nu en de mate waarin deze ten koste gaat van die van latere generaties of van die van mensen elders in de wereld.

Het college heeft 8 doelen gesteld. Nieuw beleid moet aan minstens twee van die acht doelen voldoen. Dit vinden wij niet ambitieus. De nieuwe nota nodigt niet uit tot iets anders dan dat er al gebeurde. Wat niet helemaal in lijn is met de ambitie om circulair koploper te zijn in 2030.

Er zitten zeker goede maatregelen in voor het Friese MKB. Toch is circulair zijn niet voor elk bedrijf makkelijk uit te voeren of in te zetten. Daarom heeft D66 gevraagd om het verkleinen of verlagen van de CO2-voetafdruk van bedrijven op te nemen in de doelen van het afwegingskader. Dit zorgt ervoor dat bedrijven andere keuzes gaan maken, is heel erg meetbaar en heeft invloed op de circulariteit. Daarbij draagt het ook nog eens positief bij aan de CO2 doelstellingen van het Rijk en Europa. De gedeputeerde deed een toezegging.

Verder hebben wij ons sterk gemaakt voor het in het oog houden van sociale ongelijkheid. Twee van de doelen in het afwegingskader zijn het verhogen van het gemiddeld besteedbaar inkomen en het verhogen van het opleidingsniveau. Als de rijken rijker worden en de hoger opgeleiden nog hoger opgeleid, gaat het gemiddelde wel omhoog, maar neemt de ongelijkheid toe. Wij vinden het belangrijk dat iedereen voordeel heeft bij het vergroten van de welvaart én dat het voor iedereen die wil mogelijk is om talenten en vaardigheden te ontdekken en verder te ontwikkelen.

Beide voorstellen hiertoe werden breed gesteund in de Staten. Dit was vooral heel mooi voor ons voorstel om “een leven lang leren” in het afwegingskader op te nemen, omdat we daarin ook het aantal doelen wat uitgevoerd moet worden hadden opgehoogd naar 35% van de gestelde doelen. Hierdoor maakten we het hele voorstel 10% ambitieuzer en bereiken we sneller brede welvaart in Fryslân.

Moties vreemd
We hebben het CDA bevraagd of meer geld nou echt het antwoord is op het redden van de grutto. Wij vinden dat het redden meer gezocht moet worden in het herstellen van de biotoop. Landschapsherstel, bodemherstel. Het CDA kijkt wel naar meer geld en het aanpakken van predatoren, maar niet naar het effect van het jarenlange beleid wat mede door hen gevoerd is en wat de oorzaak is van de nu ontstane situatie. Wij willen geen symptoombestrijding, maar aanpak bij de bron. En dat is ander landbouwbeleid, beter waterbeheer. De gedeputeerde gaf aan graag uitvoering te geven aan het plan van oud minister Winsemius. Verder was de uitleg van de gedeputeerde voor de uitvoering van dit plan zo goed dat we het voorstel alsnog steunden.

Er lag ook een voorstel voor het anticiperen op problemen die wolven eventueel in de toekomst zouden kunnen geven. Dit is op dit moment een groot onderwerp in Fryslân terwijl er sinds juli 2020 geen wolf meer is gezien. D66 is van mening dat een hek rond de provincie een belachelijk idee is. Vossen en honden zijn vaak de oorzaak van dode schapen en die weer je niet met een hek rond de provincie. Het is mogelijk met hekken rond kuddes de schapen te beschermen. Dit hoeft niet heel duur te zijn.  De wolf heeft een dusdanige positieve invloed op de biodiversiteit dat het vestigen van de wolf zeker opweegt tegen investeren in een stroomdraad. De motie die voorlag was voornamelijk gebaseerd op aannames en onderbuikgevoelens. Wij zijn blij met het voorstel tot een expertmeeting waardoor er goed geïnformeerd over de inhoud gesproken kan worden.

Verder heeft D66 deze maand schriftelijke vragen gesteld over de uitrol van glasvezel. marktpartijen hebben zich teruggetrokken waardoor er nog maar een aanbieder van glasvezel in het gebied is. Hierdoor komt vrije keuze voor onze inwoners in de knel. Wij willen van de provincie weten wat zij hiervan vinden en of zij hierop ook regie willen nemen.