Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 18 december 2020

Vragen over automatische brugbediening Warten, ons initiatiefvoorstel en een motie voor een funderingstafel

Warten

Op 15 juni 2020 werd het feit dat de brugbediening van verschillende (dorps)bruggen nu ook op afstand gaat gebeuren feestelijk gevierd met het ophangen van de namen van de betreffende bruggen. D66 stelde hier eerder al schriftelijke vragen over. Op dit moment is er nog veel meer onrust in Warten. Niet alleen meer over de camera’s maar ook over de veiligheid en de oplossingen die de provincie en gemeente opperen. Anders dan de andere dorpen waar is overgegaan op automatische brugbediening, ligt de brug van Warten middenin de historische dorpskern. Na onderzoek is gebleken dat er meer camera’s en meer luidsprekers nodig zijn, aanmeldsteigers op plaatsen die de privacy en het woongenot van de inwoners van Warten negatief beïnvloedt, maar ook de beleving van de watersporter teniet doet. De insteek van het rapport Marin was vlotte en veilige doorstroming, waar de doelstelling van de automatische brugbediening was: gastfrij Fryslân en bevorderen watertoerisme. De uitvoering van de vlotte doorstroming staat wat D66 betreft haaks op gastvrij zijn, dus daarom stelden wij samen met de PvdA de deze vragen

De gedeputeerde gaf aan dat ze bekend was met de onrust en binnenkort samen met de wethouder van Leeuwarden in contact zal treden met het dorp. De keuze om over te gaan op automatische brugbediening is om de gastvrijheid van Fryslân te vergroten. De doorstroming bij de brug moet efficiënter. De gedeputeerde ontkende dat er sprake was van een bezuiniging. Andere bruggen waren wel bekeken. De keuze voor de brug in Warten was echter gemaakt door de gemeente Leeuwarden, daar kon de gedeputeerde verder niks over zeggen. Wel is het zo dat afzien van de automatische bediening in Warten de héle businesscase doet veranderen, en dat het dus wel nadelige effecten kan hebben. De berekening was echter nog niet gemaakt.

D66 blijft van mening dat een foute keuze  uit het verleden niet doorgezet moet worden als je nu weet wat de negatieve consequenties zijn. Een heel dorp ontwrichten omdat anders het  financiële plaatje met andere bruggen (waar privacyschending en geluidsoverlast niet eens een issue is) niet meer klopt, dat kan en mag niet het geval zijn. Wij houden samen met de Leeuwarder gemeenteraadsfractie de vinger aan de pols.

Romte foar wyn mei de mienskip

D66 kwam daarna met een initiatiefvoorstel om de verduurzaming van de energieopwekking een positieve impuls te geven. We staan namelijk voor een grote opgave: de verduurzaming van onze energieopwekking. In de toekomst zullen we meer elektriciteit nodig hebben door bijvoorbeeld meer elektrische auto’s, huizen zonder gasaansluiting en de elektrificatie van onze industrie. Dit vraagt wat van de Mienskip. Gelukkig heeft Fryslân het meeste aantal energiecoöperaties van Nederland. Als provincie mogen we in onze handen knijpen met zo’n Mienskip. Maar door het beleid van de provincie zijn we niet goed voorbereid op de toekomst en negeren we de wensen van heel veel gemeentes en dorpen.

Wij willen meer en hogere dorpsmolens toestaan, zonder daarbij verplicht bestaande molens te saneren. Ook willen wij dat de provincie met extra geld komen zodat het makkelijker wordt voor dorpen om een dorpsmolen te plaatsen.

D66 is van mening dat dorpen en gemeenten beter in staat zijn dan de provincie om te bepalen waar draagvlak is voor een molen. En draagvlak voor windmolens is aanwezig bij de Mienskip, dat laat onderzoek van het Fries Sociaal Planbureau zien. Bewezen is ook dat dorpen zich massaal inzetten voor zo’n dorpsmolen. Ook is duidelijk dat alle inwoners van deze provincie trots zijn op het Friese landschap. Het is onwaarschijnlijk dat zij zullen kiezen voor een molen van 200 meter. Inwoners kunnen zelf werken aan de balans tussen verduurzaming, leefbaarheid en behoud van de omgeving. Dat hoeven wij niet te bepalen in het Provinciehuis in Leeuwarden.

Echte invloed en vrijheid van inwoners zorgt juist voor breed gedragen besluiten. Wij willen een keus bieden binnen verduurzaming. Geen betuttelende en sturende regelgeving. Samen houden we het landschap mooi en werken we toe aan een duurzame toekomst. In vertrouwen, met elkaar. Van onderop, met de Mienskip. hier is het voorstel te lezen

Funderingstafel

Verder dienden we nog de motie mee in die vraagt om een zogenaamde “funderingstafel”, waarbij bewoners en gedupeerden betrokken worden bij de overleggen die er zijn om funderingsschade te voorkomen en geleden schade op te lossen.

Wij vonden het integraal bodembeleid vanwege het ontbreken van een hoofdstuk over bodemdaling al niet voldoende en wij denken dat een dergelijk overleg over en weer tot meer begrip en gevoel van urgentie gaat leiden. De problemen die sommige bewoners in Fryslân ervaren met hun fundering doordat het waterpeil in de Veenweide kunstmatig laag is, is dusdanig groot dat het tijd wordt voor actie.