Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 22 oktober 2020

Water, bodem en mobiliteit.

Goed zorgen voor onze leefomgeving, dat is belangrijk voor D66. Proberen zorgelijke ontwikkelingen op het gebied van  biodiversiteit, klimaatverandering en vervuiling tegen te gaan.

Ons standpunt is duidelijk: doen wat nodig is, en daar prioriteit aan geven. Dus waterpeil verhogen, energieopwekking verduurzamen en alles op alles om natuur ruimte te geven zodat de biodiversiteit zich kan herstellen.

Wij zijn hier vaak ambitieuzer dan het College. Voor D66 is het niet of/of maar en/en. Wij denken dat het mogelijk is om een agrarische onderneming te runnen en tegelijk zorg te dragen voor ons aller leefomgeving. Daar moeten we boeren en andere ondernemers en inwoners dan alleen wel in steunen. Met bijvoorbeeld heldere beleidskeuzes.

Geen halfslachtige “nou we zien wel” stukken, maar een duidelijk doel waar we dan als hele provincie onze schouders onder zetten.

En hier zit gelijk de pijn. De beleidsnotities waar deze keer over besloten werden, zitten niet op die manier in elkaar. Dit is een probleem waar verschillende partijen in Provinciale Staten steeds tegenaan lopen. Onvolledig, en vaak roept het meer vragen op dan er beantwoord worden. Wat dan weer gerepareerd wordt met een memorie van toelichting of een andere aanvulling op het stuk.

Bodembeleid

Ook bij de beleidsnotitie Integraal Bodembeleid was dit toegezegd. Naast vele vragen die het opriep ontbrak een hoofdstuk over bodemdaling. Een groot probleem voor veel inwoners van onze provincie. D66 vindt dat je deze mensen in de kou laat staan als er bij je integrale bodembeleid geen visie komt. Mede daarom, maar ook omdat beloofde aanvullingen te laat kwamen, was de oppositie onder leiding van D66 het zat en stuurde het stuk terug. Dit werd ook door de coalitiepartijen gesteund, waar zij eerder in de commissie nog aangaven het stuk wel te willen behandelen. Een unicum voor Friesland.

water

De keuzes die gemaakt worden door het college zijn niet ambitieus en zorgen er voor dat gestelde deadlines op bijvoorbeeld het gebied van water niet gehaald gaan worden. En in plaats van meer ambitie kiest het college voor een ‘plan B’ wat alleen maar meer vertraging oplevert.

Onze zorgen zitten vooral op het gebied van droogte. Door klimaatverandering is de verwachting dat de droge zomers zoals we die nu al drie jaar gehad hebben meer regel dan uitzondering gaan worden. Met alle negatieve gevolgen van dien. Daarom hebben wij het College gevraagd om het ‘vernatten’ van de Veenweide niet met 250 hectare per jaar op te pakken, maar 500 hectare. Hiermee lopen we de opgelopen vertraging weer in. Maar ook zorgen we voor minder CO2 uitstoot uit het veen en voorkomen we extra schade door grote droogte.

Exoten

Verder ziet D66 een grote toename van exoten in het waterleven. Plantensoorten als Watercrassula en Waternavel, maar ook dieren als rivierkreeft zijn een bedreiging voor onze inheemse flora en fauna. Daarnaast kan de rivierkreeft enorme schade aanrichten aan walkanten. Aangezien Gedeputeerde Staten ook voorstelde om minder onderhoud te plegen aan wallen en beschoeiing kan dit een dubbel negatief effect hebben. Onze motie om de bestrijding van deze exoten op te nemen in de Kaderrichtlijn water werd gelukkig aangenomen.

Mobiliteit

Fryslân is een provincie waar de inwoners relatief ver van elkaar af wonen. Mobiliteit is daarom belangrijk. Hoe komen de inwoners van A naar B? Openbaar vervoer stond al onder druk en door corona zijn er nog meer gaten gevallen in de dienstregeling. Dit is zorgelijk en heeft onze aandacht. Daarnaast is het dus belangrijk goed na te denken over hoe iedereen dan komt waar ie moet zijn. Het Regionaal Mobiliteits Programma geeft hier op zich wel richting. Alleen werd er compleet niet ingegaan op ‘lopen’. We bedoelen hiermee niet alleen wandelen, maar ook van en naar de bushalte, of gewoon naar je werk. De gedeputeerde was het met ons eens dat dit belangrijk is en beloofde ook lopen op te nemen in het programma.

Fietsen

Verder was er veel aandacht voor fietsen. Het college heeft zich tot doel gesteld dat de Fries meer moet gaan fietsen. Dit is niet alleen gezond, maar ook goed voor het milieu. Daar zijn verschillende plannen voor bedacht, zoals de ambitie tot het binnenhalen van een touretappe. Onder het motto: zien fietsen doet fietsen.

Fantastisch natuurlijk als er meer gefietst gaat worden. Maar dit moet dan wel goed en veilig kunnen. En daar zat volgens D66 geen samenhang. Er wordt ingezet op ‘meer fietsen’ maar de mogelijkheden qua fietspaden etc. worden daarin niet meegenomen. Een gemiste kans wat D66 betreft. De partijen in de Staten waren het met ons eens. Ons voorstel om middelen zoals fietspaden die het doel, meer fietsen, mogelijk maken ook op te nemen in het beleid werd breed gesteund.

Zorg dat er mogelijkheden zijn om snel naar werk of school te fietsen door fietssnelwegen. Dit is nog steeds een wens van het college, maar door financiële problemen bij gemeentes ligt de uitvoering van de aanleg stil.

D66 is van mening dat bij deze aanleg ook gelet moet worden op de sociale veiligheid. Leg die paden niet in het midden van niks, omringd door boomwallen, maar zorg dat ze zo geplaatst zijn dat er ook in het donker sociale controle is zodat iedereen veilig gebruik kan maken.

Leeuwarder Courant Waar blijven de fietssnelwegen

Het Friesch Dagblad fietssnelwegen op de tocht

Het Friesch Dagblad bodembeleid van tafel