Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 16 oktober 2020

Oppositie ziet grond voor niet behandelen startnotitie integraal bodembeleid

Alle oppositiepartijen (D66, Grienlinks, PVV, ChristenUnie, Forum voor Democratie, Partij voor de Dieren, 50PLUS en de SP) van de Friese Provinciale Staten zijn het erover eens dat het beleidsstuk bodem op dit moment niet goed genoeg is om een besluit over te nemen.  Er missen belangrijke onderdelen, wat maakt dat het absoluut geen integraal stuk te noemen is. In de commissievergadering van 7 oktober jl. wilde de oppositie dit stuk al terugsturen. Hierop heeft de gedeputeerde na de vergadering toegezegd met aanvullingen te komen, voor 13 oktober. Echter kregen de Statenleden geen enkel bericht. Hierdoor is er volgens de oppositiepartijen te weinig tijd om tot een gedegen voorbereiding te komen of om met goed onderbouwde verbetervoorstellen te komen.

Volgens de oppositie is er te weinig duidelijk geworden wat de visie is van het college op de bodem en het herstel en onderhoud hiervan. Zo wordt er vanuit het beschikbare budget bodembeleid een voorschot gefinancierd voor de aanpak van stikstofproblematiek. Het College gaat ervan uit dat dit geld wel terugkomt van het Rijk, maar echt zeker is dit niet. Voor alle partijen in de commissie een reden om gedeputeerde Hoogland scherp te bevragen. Ook coalitiepartijen CDA en VVD waren zeer kritisch op deze stikstofgelden en willen deze uit het beleidsstuk hebben. De PvdA gaf aan samenhang te missen.

Ook gaat het integrale bodembeleid helemaal niet in op zaken als bodemdaling, waterberging of bodemvervuiling. Verschillende oppositiepartijen hebben in de commissie aangegeven dat dit volgens hen wel zo zou moeten zijn. Net als het borgen van kennis over de bodem die wordt opgedaan in andere beleidsonderdelen en hoe om te gaan met het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Al met al teveel onzekerheden en onduidelijkheden. Gedeputeerde Hoogland is de weg  ingeslagen met een reparatievoorstel te komen maar reed deze niet uit. Door het uitblijven van deze uitleg is er voor de oppositiepartijen te weinig grond om het beleidsstuk goed inhoudelijk te beoordelen.  Wel waren ook de coalitiepartijen kritisch, maar voor het eindigen van de commissievergadering waren de coalitie gelederen wederom gesloten. Voor de oppositiepartijen is de maat vol. Deze Startnotitie  is het zoveelste beleidsstuk dat onder de maat is, maar wat “gewoon” ten uitvoer wordt gebracht, omdat er nu eenmaal afspraken zijn binnen het College.  De oppositiepartijen zullen daarom ook gezamenlijk vragen om het stuk van de agenda te halen op 21 oktober.

FD oppositiepartijen vinden bodemnota onvoldoende

LC oppositiepartijen in Staten maat is vol