Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 25 september 2020

Omgevingsvisie, biodiversiteit, sport, schadebestrijding en gaswinning.

In september stonden er zoveel onderwerpen op de agenda dat het verspreid over twee dagen is behandeld. We bespraken onder andere het personeelsbeleid van de provincie, de omgevingsvisie, het herstelplan biodiversiteit, beheer en schadebestrijding, sport en het plan van het Rijk om gas te gaan winnen bij Ternaard.

We hebben om te beginnen aangegeven dat wij vinden dat er nog niet voldoende aandacht is in het personeelsbeleid voor de uitvoering van het regenboogbeleid. Men geeft aan dat er verder aan de uitvoering wordt gewerkt. Dit vinden wij te vrijblijvend, daarom vroegen wij om verder en concreter uitwerken van de doelen.

Binnen de omgevingsvisie zijn er kaders geschapen waar wij het als D66 niet mee eens zijn. Vooral het feit dat er hele lappen tekst uit het bestuursakkoord van dit college één op één in de visie zijn opgenomen, is ons een doorn in het oog. Wij hebben niet voor niets tegen dat akkoord gestemd. Het is een rem op de energietransitie doordat er wederom beperkingen worden opgelegd aan de maximale hoogte van windmolens en het aanleggen van zonneparken. Verder is de passage die gaat over het waterpeil ineens verdwenen (functie volgt peil). Aangezien dit voor ons belangrijke punten zijn, hebben wij eerst ingezet op het ter kennisgeving aannemen van de omgevingsvisie. Dit ging het absoluut niet halen, omdat de coalitie blij is met het opgenomen stuk. Daarom probeerden we met mede indienen van verschillende moties en amendementen de gemaakte keuzes wat aan te scherpen of juist af te zwakken. Schrappen van de huidige energieparagraaf en inzetten op een nieuwe kijk op de energietransitie. Initiatief vanuit inwoners en gemeentes. En niet ingeperkt door de provincie. Opnemen van goed waterbeheer in de omgevingsvisie. Het lukte niet om de energieparagraaf te schrappen. Wel lukte het om goed waterbeheer in de omgevingsvisie op te nemen.

Er zijn op dit moment mogelijkheden voor boeren en particulieren om met subsidie de zogenaamde plasdrasgebieden aan te leggen. Dit is uitermate positief voor de biodiversiteit in het algemeen en de weidevogels in het bijzonder. Op dit moment zijn er echter voorbeelden dat er na overlijden van een eigenaar of verkoop van deze grond er weer “gewone” landbouwgrond gemaakt kan worden van dit plasdrasgebied. D66 vindt dit erg jammer. We hebben alle stukjes herstelde grond nodig om de biodiversiteit te versterken. Om nog maar te zwijgen over kapitaalvernietiging. Daarom zullen we later, bij de definitieve nota biodiversiteit een motie indienen om te onderzoeken of er mogelijkheden zijn deze met overheidsgeld gemaakte natuur te beschermen.

Verder hebben we ons ingezet om het afhandelen van de ganzenschade in een aparte beleidsnotitie te houden. Over het algemeen zijn we juist voor integrale stukken, maar de ganzen vinden wij een te complex vraagstuk om te worden teruggebracht tot een onderdeel van een groter geheel. Dit omdat er op dit moment nog een onderzoek loopt naar de afhandeling van de ganzenschade en of dit nu wel rechtmatig gebeurt. Zolang de uitslag van dit onderzoek er nog niet is lijkt het ons te vroeg een koerswijziging te doen in de afhandeling van de schade. Zeker omdat de keuze wordt gemaakt om de fauna beheer eenheden vrijstellingen te laten geven. De controle op het beleid wordt dus minder. Daarbij zorgt het er ook voor dat het beleid niet voor het nieuwe broedseizoen klaar is waardoor ook de weidevogels verder in het gedrang komen. Helaas haalde ons amendement het net niet.

D66 staat voor biodiversiteitsherstel en wil daar zeker alles aan doen. Helaas is de balans op dit moment zo verstoord dat weidevogels het waarschijnlijk niet gaan redden zonder de aanpak van predatoren. Een onderzoek van oud-minister Winsemius heeft dit ook aangetoond. Daarom steunden wij de motie die vroeg om versnelde aanpak van predatoren, in ieder geval voor het nieuwe broedseizoen. De overlast van predatoren neemt inmiddels zulke vormen aan dat het beheren hiervan onvermijdelijk is. Uiteraard moet er tegelijk gewerkt worden aan natuurherstel zodat het evenwicht weer terug kan keren.

D66 wil dat er binnen de sportnota meer oog komt voor het behoud van sport in dorpen. Mede door krimp hebben sportverenigingen meer moeite met het vinden van vrijwilligers maar ook met het behouden van leden. Verder willen wij dat er op scholen meer oog komt voor sport en een gezonde levensstijl. Dit maakt de kans groter dat mensen zodra ze volwassen zijn blijven sporten en gezonder eten. We dienden een motie van GrienLinks mee in die vroeg om het diversiteitsbeleid ook bij sportverenigingen onder de aandacht te brengen. Zodat iedereen zich welkom voelt om te sporten.

Het Rijk heeft plannen om gas te gaan winnen bij Ternaard. D66 is van mening dat onze ondergrond, onze bodem, onderdeel uitmaakt van onze Friese identiteit. Daar moeten we dus zuinig op zijn. D66 is daarom tegen gaswinning in de Friese bodem. Samen met andere partijen hebben wij daarom in een brief aan het Rijk duidelijk gemaakt dat de Friese Staten tegen gaswinning zijn in Friese bodem.

Tot slot, hebben we de vraag gesteld aan het College of het nog mogelijk was om een afgezant uit het Noorden op te nemen in de adviescommissie van het Nationaal Groeifonds, ook wel bekend als het Wopke-Wiebesfonds. De gedeputeerde gaf aan dat dit de vaart haalt uit de projecten die nu al lopen. Maar dat er informeel wel een lobby gestart kan worden. Alhoewel wij dit liever anders gezien hadden, was het ’t hoogst haalbare op dit moment.
D66 houdt wel vinger aan de pols in het verdere traject. Het fonds zou de Lelylijn mogelijk kunnen maken en dit is voor de ontwikkeling van het Noorden en het tegengaan van krimp absoluut noodzakelijk.

Thema

leefbaarheid en Krimp

Lees meer