Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 8 juli 2020

Terugblik op het politieke jaar

Na het eerste roerige jaar met verkiezingen, een inwerkperiode, boerenprotest, personele wisselingen, inwerken, veel verschillende onderwerpen en Corona komen we nu in een soort flow. Dus aan de rand van het reces een bloemlezing over het afgelopen jaar. De fractie heeft vooraf bepaald dat de speerpunten deze periode vooral zijn: duurzaamheid, circulaire economie, biodiversiteit en cultuur.

Omgevingsvisie

We trapten het politieke jaar af met een debat over de ontwerp-omgevingsvisie. Voor ons was het helder: inzetten op de D66 richtingwijzer ‘vertrouwen op de kracht van de mens’. Met nadruk op circulair, energieneutraal, grondgebonden boeren, lokaal eten,  biodiversiteit, insecten en weidevogels. De coalitie kwam met een batterij aan moties en amendementen voor wijzigingen in het ontwerp. Vooral veel toevoegen uit het coalitieakkoord. Aangezien wij geen handtekening onder het coalitieakkoord hebben gezet én wij veel meer in overleg willen met de inwoners van Fryslân leek het ons beter dat het college de omgevingsvisie terugnam en opnieuw zou schrijven. Er was ook debat over de motie vreemd van Forum voor Democratie. Zij wilden een referendum over de hoogte van dorpsmolens. Op zich waren we erg gecharmeerd van het voorstel tot referendum. Alleen zijn wij ook van mening dat de essentie van een dorpsmolen is dat deze door het dorp wordt gekozen. Er is dus al draagvlak. Het debat werd erg scherp  toen het betreffende Statenlid de inhoud van zijn initiatief ter plekke aanpaste.

Hierna ging het over het klimaatakkoord. Na de ervaringen bij de omgevingsvisie en het initiatiefvoorstel van Forum hebben we hier ingezet op het belang van draagvlak. Wanneer is er draagvlak en hoe meet je dit objectief? Daarnaast hebben we ingezet op ondersteuning voor de Friese voedselbeweging en voor het oprichten van schooltuintjes. Dit alles in overleg met de partijen die daar bij betrokken zijn. De samenwerking is echt heel plezierig en wij hopen dat ook in de toekomst met meer organisaties te kunnen doen.

Bij de begroting wilden wij boter bij de vis. Niet alleen zeggen dat je de Lelylijn wil, maar ook 5 miljoen reserveren in de begroting om te laten zien dat je serieus bent. Daarnaast wilden we het voor particulieren mogelijk maken te investeren in natuur door groencertificaten te kunnen kopen.. Het college gaf aan hier al mee bezig te zijn door hun samenwerking met natuurorganisaties. We houden de vinger aan de pols. Verder hebben we gevraagd of het mogelijk was het vermogen van het Nazorgfonds Stort net als andere provincies te beleggen en zo een hoger rendement te halen. De gedeputeerde deed hier een toezegging op. Heel recent kwam er als antwoord dat het beleggen van dit rendement op dit moment als te risicovol wordt beschouwd. In 2024 zal het opnieuw bekeken worden.

Hierna hebben we ons ingezet voor de Hege Warren de boeren die daar al lang in een lastige situatie zitten. Wij willen echt dat er binnen een jaar voor hen duidelijkheid is. Wat ons betreft worden ze uitgekocht en gaat het waterpeil verder omhoog. Verder werd er besloten over de busconcessie makkelijker betalen in de opstapper (dus niet alleen contant) en natuurlijk inzet op zero emissie bussen.

Na oud en nieuw ging het over de maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA) van de Friese Veenweide en de beleidsbrief Kunst, Cultuur taal, onderwijs en erfgoed. Voor de Veenweide staan we nog steeds achter het initiatiefvoorstel van 2018, waarin we pleiten voor een integrale benadering en maatregelen nemen en die bespreken met de betrokken boeren. En uit de MKBA bleek dat dit eigenlijk ook de beste optie is voor de Veenweide. We zijn weer een klein stapje dichterbij een oplossing.

Voor de beleidsbrief cultuur wilden wij meer geld voor marketing. Het is toch gek dat we wel allerhande toeristen hier naartoe willen halen, maar geen extra geld reserveren waarmee we kunnen  laten zien wat we hier in Fryslân hebben. Het leek erop dat de gedeputeerde hier ook wel open voor stond. Helaas was het toen we in de Statenzaal gingen doorvragen ineens “niet nodig” en was het huidige budget wel toereikend. Een verrassende uitkomst.

We hadden het nog over de laagvliegroute en 5G en de VVD diende een (D66-Groningen) motie in over de Lelylijn.  Ook werd er vastgelegd waar de inkomsten van Windpark Fryslân aan besteed gaan worden. En toen kwam Corona. Alles kwam met piepende banden tot stilstand.

Het fractiebureau begon aan een initiatiefvoorstel voor wind op land. Eigenlijk wilden we deze vóór de behandeling van de Verordening Romte indienen. Maar we wilden ook een inhoudelijk goed stuk neerzetten. het lijkt er nu op dat ons initiatiefvoorstel in november of december behandeld gaat worden.

Digitaal werden de eerste commissies en vergaderingen na een maand weer opgestart. We begonnen, om te kijken of het ging, met de beleidsbrief Gastvrijheidseconomie. Hier was tot onze verrassing maar weinig te zien van enig besef hoe  verstrekkend de gevolgen van Corona konden zijn. De gedeputeerde riep op om vooral in Friesland op vakantie te gaan. Hoewel we dit goed kunnen begrijpen leek het ons nog wel erg vroeg. een extra verrassing was dat er nu binnen Gastvrijheid ineens wel ruimte en noodzaak was voor extra marketingbudget . Het kan verkeren.

Gelijkblijvend budget, ondanks Corona, inzetten op kwaliteitstoeristen en weinig aandacht voor waterrecreatie. Het had wat D66 betreft nog wel wat aandacht kunnen gebruiken.

Wij sloten ons aan bij het initiatief om 500 vluchtelingkinderen naar Nederland te halen en we dienden de motie van GrienLinks mee in. Het kan niet zo zijn dat er geen ruimte is voor zo’n kwetsbare groep mensen.

De coalitie diende een motie in om “de zonneladder” te gaan gebruiken bij het plaatsen van zonnepanelen. Dus voorrang op zon op dak, en minder zonneweides. Hoewel ook wij geen voorstander zijn van zonneweides is deze zonneladder samen met de voorgenomen besluiten over wind op land een enorme rem op verduurzaming van energieopwekking. Zeker nu steeds duidelijker wordt dat zon op dak een hogere brandverzekeringspremie oplevert. Daarom gaat nu al onze energie naar het veranderen van de regels voor windmolens.

Binnen het grondbeleid is er eindelijk een grondbank gekomen. Helaas werd het voorstel voor onteigenen van grond voor natuur in een afgezwakte vorm door. Maar beter iets dan niets. We steunden een oproep van de PvdA om goed te monitoren of het afgezwakte instrument wel afdoende werkt.

In mei werd er hierbij ook gestemd over de motie vreemd die wij samen met GrienLinks, PvdA, SP, PvdD en 50PLUS hebben ingediend. Eindelijk werd Fryslân ook regenboogprovincie. Met de hulp van Sipke Jan Bousema. Daar werd door de Omrop een documentaire over gemaakt. Als feestelijk vervolg hierop werd er op20 juni de dag die Roze Zaterdag had moeten zijn, alvast de regenboogvlag gehesen.

Tegelijk dienden wij een voorstel in voor een noodplan voor de cultuursector. De coronasteun komt niet terecht bij iedereen en om een brede culturele infrastructuur te behouden, zou hier wat ons betreft samen met gemeentes en het culturele veld naar gekeken moeten worden. Hier was toen geen steun voor. Een maand later kwam de PvdA tijdens de behandeling van het Corona noodplan alsnog met een plan wat dit doel ook steunde. Gelukkig haalde die motie het wel. Ook hebben we het college verzocht om op korte termijn met de Friese Maritieme sector in gesprek te gaan over hun lobbykansen binnen Europa en om hierbij nauw samen te werken met Groningen. In oktober krijgen we een update over deze gesprekken.

Binnen de RES hebben we ons maar weer sterk gemaakt voor het feit dat én de zonneladder én de restricties op wind niet gaan helpen in het behalen van de doelen van de RES. Dit hebben we nogmaals geopperd binnen de Verordening Romte. Het lukte om ervoor te zorgen dat de gedeputeerde bij het Rijk gaat aandringen op bredere openstelling van SDE++ subsidie en dat ook verenigingen en stichtingen gebruik mogen maken van de opvolger van de postcoderoosregeling.  Tijdens de behandeling van de verordening Romte hebben we met 5 voorstellen geprobeerd de koers van dit College bij te stellen.

In Súdwest zijn er problemen bij de restauratie van het voormalig stadhuis. aangezien de hele constructie is  aangetast door de bonte knaagkever vallen de kosten van de verbouwing nogal tegen. De Statenfractie van D66 vond in de kadernota echter terugval van geld vanuit Súdwest en deed succesvol een beroep op de andere fracties om dit beschikbaar te stellen aan het herstel van de toren in Bolsward.

Binnen de uitvoering van het Natuurnetwerk wordt gewerkt met een door D66 aangevoerd principe. namelijk, recht om uit te dagen. We zijn erg trots dat dit nu ook echt handen en voeten krijgt. Hiervoor zijn nu criteria aangenomen. We blijven dit ook met interesse volgen. Dit is een kleine greep uit alle onderwerpen waar wij ons het afgelopen jaar mee hebben bezig gehouden. het is niet helemaal volkomen maar de meest belangrijke onderwerpen zijn zo genoemd.

En na deze intense periode is het nu tijd voor een welverdiend reces. Ook is er nu rustiger vaarwater. Dus na het reces gaan we weer maandelijkse updates doen. Ook gaan we alle persberichten die we versturen integraal op de website plaatsen. Wij hopen dat het voor mensen die geïnteresseerd zijn in wat wij doen interessanter wordt om ons te volgen. Voor nu wensen wij jullie een prettige vakantie toe.