Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 6 juli 2020

D66 zet met groene oppositie het debat over windenergie op scherp

D66 heeft met vijf amendementen gepoogd het onhaalbare nieuwe windbeleid van de provincie omver te blazen. In een bijna 3 uur durend debat nam D66 met de groene oppositie  (D66, CU, SP, PvdD, GL) het voortouw om de onjuistheden en onmogelijkheden te openbaren.

Vorige week stond op de agenda bij de Statenvergadering een aanpassing in de Verordening Romte. Deze aanpassing zorgt er voor dat agrariërs kleine windmolens mogen plaatsen op hun terrein, dat dorpsmolens mogen opschalen tot een tiphoogte van maximaal 100 meter en dat solitaire molens mogen opschalen mits oude molens vanaf 45 meter hoogte worden gesaneerd. Het totaal aantal meters dat gesaneerd moet worden, moet minimaal evenveel zijn als de hoogte van de nieuwe molen.

D66 is van mening dat dit beleid niet kan slagen. Met de lage tiphoogte, de saneringsregel, het lager worden van de SDE-subsidies en het aflopen van de Postcoderoosregeling is het moeilijk tot onmogelijk om dorpsmolens te exploiteren. D66 heeft stevig gepleit voor aangepast beleid.

De coalitie (CDA, PvdA, VVD, FNP) legde vooral de nadruk op dat de aanpassing een verruiming is van het huidige beleid. In de praktijk kochten we een kat in de zak. Dorpsmolens kunnen geen sluitende bussinesscase maken tot 100 meter tiphoogte doordat SDE subsidies verlaagd zijn. In de praktijk blijkt het ook heel lastig om molens saneren. De coalitie was zich hier van bewust maar negeert de talloze zienswijzen uit de Mienskip.

Fractievoorzitter en woordvoerder Romke de Jong zei daarover het volgende: “Het voorgestelde beleid gaat uit van wantrouwen in de Mienskip en legt op voorhand slecht onderbouwde restricties op. Wij hebben amendementen ingediend die juist uitgaan van vertrouwen in de Mienskip.” Als deze worden aangenomen is het bijvoorbeeld mogelijk voor alle ondernemers om kleine windturbines te plaatsen op hun bedrijventerreinen. Ook de maximale tiphoogte voor dorpsmolens en het verplicht saneren van oude molens zou worden geschrapt.

Verder hebben wij op verzoek van de gemeenteraden van de Waddeneilanden gevraagd geen verbod voor windmolens op de Wadden op te nemen in de nieuwe Verordening Romte. D66 vindt dat gemeenteraden zelf prima in staat zijn een goede afweging te maken over de gewenste energiemix om zo snel mogelijk energieneutraal te zijn.

Met de groene oppositie probeerden we een inhoudelijk debat te voeren. De coalitie kon zelf haar beleid niet goed onderbouwen en beriep zich telkens op ‘afspraak is afspraak’. Het was vechten tegen de bierkaai en helaas was er geen meerderheid voor onze amendementen  Gelukkig werd één motie van Grienlinks wel aangenomen, die er voor zorgt dat de effecten van deze beleidswijziging duidelijk worden gemeten. Zo hebben we later nog iets om het beleid bij te kunnen sturen.

Na de zomer wordt ons initiatiefvoorstel ‘Romte foar wyn mei de Mienskip’ behandeld in de Staten. Met dat voorstel pleiten we voor meer steun en ruimte voor Mienskipssinitiatieven op het gebied van windenergie

Lees hieronder wat het Friesch Dagblad en de Leeuwarder Courant schreven over de vergadering en de rol van onze partij.

FD Oppositie zoekt vergeefs ruimte voor wind

LC wel veel kleine molens geen nieuwe grote

Thema

Duurzame schone energie

De grootste uitdaging: van fossiele naar duurzame energie; de energietransitie.

Lees meer