Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 12 december 2018

D66 Fryslân verkiezingsprogramma: Trochpakke!

“Trochpakke”, dat is de titel en het devies van het verkiezingsprogramma van D66 Fryslân voor de Provinciale Statenverkiezingen van maart 2019. D66 wil dat er in de komende periode serieus werk wordt gemaakt van het klimaat en de natuur.

Klimaat
De energietransitie is een van de grootste opgaven van deze tijd, ook voor Fryslân. D66 ziet de transitie naar duurzame vormen van energie niet alleen als een technische maar ook nadrukkelijk als een maatschappelijke- en ruimtelijke opgave. Fryslân moet ambitie tonen vindt D66 en de doelstellingen opschroeven tot 55% reductie van de uitstoot van CO₂ in 2030. D66 wil dat de provincie initiatieven uit de Mienskip, ook als het gaat om dorpsmolens, stimuleert en vooruit helpt.

Natuur
Het is slecht gesteld met de natuur. Het gaat niet goed met de weidevogels, insecten en de biodiversiteit. D66 wil een proactief natuurbeleid. Het ontwikkelen van natuur en herstel van de biodiversiteit vindt plaats in samenwerking met natuurorganisaties, inwoners, gemeenten en de landbouwsector. D66 wil dat er zoveel mogelijk van het Friese veenweidegebied wordt behouden. De komende vier jaar moeten serieuze stappen worden gezet als het gaat om circulaire landbouw.

Economie
D66 wil dat onze provincie in 2040 voorloper is op het gebied van circulaire economie in Europa. Het MKB maakt de circulaire economie, het is aan de provincie om te stimuleren en ondersteunen. D66 wil dat de UCF campus een kenniscentrum voor circulaire economie wordt. Het is belangrijk om de inwoners van Fryslân te betrekken bij de circulaire economie omdat zij veel van de Nederlandse consument zal vragen.

Bestuur
D66 wil dat er een bindend correctief referendum wordt ingesteld. Op die manier moeten de inwoners van Fryslân de kans krijgen zich uit te spreken over de plannen van de provincie. Daarnaast wil D66 dat er na de verkiezingen een akkoord op hoofdlijnen wordt gesloten.

Lees hier het volledige D66 Fryslân Verkiezingsprogramma 2019-2023 PS2019

D66 Fryslân verkiezingsprogramma Trochpakke in 10 punten:

  1. De provincie moet werk maken van de energietransitie. De CO₂-doelstelling moet worden aangescherpt tot een CO₂-reductie van 55% in 2030.
  2. Het Friese MKB kan zich gratis aansluiten bij Freonen fan fossylfrij Fryslân.
  3. D66 wil dat de inwoners van Fryslân de beschikking krijgen over bindend correctief referendum.
  4. D66 wil dat onze provincie in 2040 voorloper is op het gebied van circulaire economie in Europa.
  5. D66 wil dat de UCF campus een kenniscentrum voor circulaire economie wordt.
  6. D66 wil werk maken van de transitie naar een circulaire, meer toekomstbestendige landbouw, een grondgebonden, natuur-inclusieve landbouw.
  7. D66 wil jong kunsttalent stimuleren om zich verder te ontwikkelen.
  8. D66 wil dat ons openbaar vervoer zo snel mogelijk toe gaat naar “zero emissie”, bijvoorbeeld met elektrische bussen.
  9. D66 wil dat er fietssnelwegen komen tussen de belangrijkste forenzen plaatsen.
  10. D66 wil een subsidie-coach voor MKB’ers die adviseert bij het werven van subsidies.