Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 15 november 2018

Vooruitkijken zonder daadkracht

Het college presenteerde met trots de begroting 2019, de laatste van deze periode. Zelfverzekerde woorden als voltooien, verbinden en vooruitkijken staan prominent op de omslag. D66 ziet een ander Fryslân; de energietransitie, realisatie van natuur, biodiversiteit, de omgevingsvisie, ze staan allemaal in de steigers, maar van voltooien is nog lang geen sprake. Ook op het gebied van verbinden heeft het college flink wat steken laten vallen. Denk alleen al aan de realisatie van Windpark Nij Hiddum Houw waar de provincie omwonenden teleurstelde. Dan vooruitkijken; vooruitkijken zonder daadkracht is niets anders dan toekijken.

Met 2018 hebben we een fantastisch jaar achter de rug waarin de mienskip heeft laten zien hoe mooi onze provincie is en waar we samen toe in staat zijn. D66 wil al het mooie van Fryslân behouden en uitbreiden, maar daar is wel actie voor nodig. Onderstaand de inbreng van Margreet Mulder tijdens de behandeling van de begroting 2019.

In de laatste begroting van deze coalitieperiode steekt het college drie veren op de hoed; voltooien, verbinden en vooruitkijken. Daaruit spreekt een zekere tevredenheid met de behaalde prestaties. Maar het college belijdt vooral veel met de mond. De stukken staan bol van omschrijvingen als ‘we werken aan, we streven naar, we houden ons bezig met en we zoeken een goede aansluiting bij’. Waar het echter aan ontbreekt is daadwerkelijke ambitie en daadkracht.

De energietransitie
Als het gaat om de energietransitie staan we voor een grote opgave. Gezien het gebrek aan ook meer enig gevoel van urgentie bij het huidige college kunnen we het niet vaak genoeg zeggen. In het klimaatakkoord en het regeerakkoord is het doel opgenomen om een reductie van 49% van de uitstoot van CO2 in 2030 te realiseren. Hiervoor moet de uitstoot, ook in Fryslân drastisch omlaag. Een concreet voorstel over hoe Fryslân de doelstellingen denkt te behalen blijft vooralsnog uit. In plaats daarvan probeert het college ons te sussen door te stellen dat iedereen druk in de weer is. In juni werd ons meer informatie toegezegd na de zomer, na de zomer werd ons toegezegd bij de begroting en nu bij de behandeling van de begroting wordt ons voorgeschoteld, begin volgend jaar.

Het is tijd voor actie. Zeker gezien het feit dat de Provincie achterloopt als het gaat om de doelstellingen op het gebied van energiebesparing. D66 wil dat er extra geld beschikbaar wordt gesteld om op korte termijn extra stappen te zetten. Daarnaast willen wij dat in navolging van de Provincie Drenthe en Overijssel ook Fryslân een korting op de rente voor de nationale energiebespaarlening krijgt. Daarmee kunnen huiseigenaren makkelijker investeringen in hun woning. Investeringen die ten goede komen aan de energierekening en aan het klimaat. Maar zoals altijd reageerde het college gelaten, ‘we moeten nog maar eens kijken, een onderzoek doen, beoordelen of……’

Onderwijs-arbeidsmarkt
Het PBL becijferde eerder dit jaar dat in alleen al in Friesland een tekort van 7000 arbeidsplaatsen dreigt als het gaat om de energietransitie. En ook in de zorg dreigt een tekort aan personeel. D66 kaartte dit probleem afgelopen jaar al aan. Het college zei destijds toe in gesprek te gaan met bedrijven en onderwijsinstellingen. Bij de begroting zagen we hier bitter weinig van terug. Onlangs kwam wel het nieuws van het Energy college naar buiten. De Provincie Fryslân doet hier aan mee. Een mooi initiatief waarbij onderwijs, bedrijven en overheden in het Noord-Nederland de handen ineenslaan. Een eerste stap, maar te weinig om aan de vraag te kunnen voldoen. Daarom legt D66 hier nogmaals de nadruk op. We willen dat de provincie in kaart brengt wat er nodig is en wat de provincie gaat doen om deze opgave te ondervangen.

Initiatieven uit de Mienskip
D66 vindt dat de politiek en de overheid de samenleving niet moet afremmen, maar vooruit moet helpen. We merken dat initiatieven uit de mienskip worden afgeremd door de papieren werkelijkheid binnen het provinciehuis. Afgelopen juni vroeg een brede meerderheid in de Staten hier al aandacht voor. Tot op heden heeft de provincie hier nog geen goed antwoord op. D66 wil de energie die uitgaat van deze initiatieven behouden. Daarom willen we een overgangsbudget van € 1,5 miljoen in het leven roepen. Een budget om alle initiatieven die daar voor in aanmerking komen een incidentele bijdrage te verstrekken. Ons voornemen smoorde echter al in de kiem. Het CDA wierp enkele drogredenen op en wilde alleen geld voor Museum Hindelopen uittrekken. De rest lieten ze in de kou staan. D66 draagt al deze initiatieven een warm hart toe.