Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 19 april 2018

D66 streeft met initiatiefvoorstel trendbreuk na voor natuurherstel

Een integrale aanpak om de balans tussen landbouw, natuur en milieu te herstellen. Dat is wat D66 in het initiatiefvoorstel beoogt. Het initiatiefvoorstel is het resultaat van een samenwerking tussen vrijwel de gehele oppositie: 50PLUS, ChristenUnie, D66, GrienLinks, PvdA en Partij voor de Dieren. Het Friese landschap en de natuur staan onder druk. We zien de veenweide verdrogen, het aantal insecten en weidevogels teruglopen. Er is sprake van landschapspijn en een jaarlijks terugkerend ganzenprobleem. Problemen die wijzen op een disbalans in de natuur.

Trendbreuk
Met het initiatiefvoorstel pleiten wij voor een alternatieve aanpak. Het gaat om de toekomst van de landbouw, het landschap, leefbaarheid, natuur en biodiversiteit in de gehele provincie. Wij kiezen ervoor om met de aanpak van de problematiek te beginnen in het veenweidegebied, dit vanwege de urgentie met betrekking tot het verdwijnende Friese veen. Het uitgangspunt is het nastreven van een trendbreuk.  D66 en de andere partijen zijn ervan overtuigd dat de informatie en kennis er is, maar de huidige aanpak heeft te weinig effect. Het blijft steken in losse plannen voor deelproblemen en symptoombestrijding.

 Ambitie voor 2030
Na maanden van voorbereiden en overleg met specialisten ligt er nu een concrete ambitie. Om de doelen en ambitie te behalen willen we van het Friese veenweidegebied één uitvoeringsgebied waarbij in de periode tot 2030 het veenpakket stapsgewijs wordt vernat en er een maximale ontwikkeling van biodiversiteit is. Dit is alleen mogelijk door een transitie van de landbouw naar grondgebonden en natuurinclusieve landbouw. De plannen moeten duidelijkheid voor alle betrokkenen verschaffen zodat helder is wat het toekomstperspectief is en op welke termijn.

Rol provincie
Van de provincie Fryslân wordt een stimulerende rol verwacht. In het voorstel staan in totaal 15 instrumenten op het gebied van opleiden, voorlichting, investeren en sturing. Hierbij gaat het om bijvoorbeeld ruilverkaveling, het oprichten van een grondbank, de ontwikkeling van ‘boerderijen van de toekomst’ en het aanpassen van verordeningen. Om van het voorstel een succes te maken is samenwerking met zoveel mogelijk betrokkenen noodzakelijk. Boeren, burgers, overheden en bedrijven moet zich bewust zijn van het feit dat het vijf voor twaalf, of misschien al wel vijf over twaalf is.

Lees hier meer over de plannen uit het initiatiefvoorstel