Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 16 november 2017

Een provinciale begroting voor alle Friezen

De titel van het coalitieakkoord van de huidige coalitie luidt ‘Mei elkenien, Foar elkenien’.

Voor D66 geldt dit ook voor volgende generaties. Dit vraagt respect voor elkaar; voor natuur en milieu.

De rapportage over de voortgang van de provinciale plannen en de provinciale begroting 2018 geeft te weinig beeld van de voortgang en van de resultaten die  Fryslân op dit gebied boekt.

D66 wil dat inzicht wel en wil het tempo erin houden. Want dat is dringend noodzakelijk gezien recente uitlatingen over de vraag in hoeverre we doelen die we ons nationaal en internationaal hebben gesteld wel zullen halen.

 

Energietransitie & Natuur

 

Zo blijkt uit de Nationale Energieverkenning 2017 van het CBS dat Nederland haar doelen op het gebied van energieopwekking, energiebesparing en het terugdringen van de CO₂-uitstoot voor 2020 mogelijk niet haalt. D66 concludeert dat de moties die vragen om een provinciale energie- en energiebesparingsmeter nog niet ten uitvoer zijn gebracht en vraagt het college per motie om de Staten van de juiste informatie te zien. Een meerderheid van de Staten stemde daarmee in.

Het college laat na een provinciale doelstelling voor het terugdringen van de CO2-uitstoot te formuleren. Hiermee ontbreekt een essentiële component voor het behalen van de energietransitie-doelstellingen van Fryslân.

Daar komt nog eens bij dat Friesland over een grote hoeveelheid veenweidegebied beschikt. Blijft het waterpeil omwille van de landbouw kunstmatig laag, dan klinkt het veen in en stoot CO2 uit. Friesland is hierdoor verantwoordelijk voor 1/3 van de landelijke CO2- uitstoot; een aanzienlijke opgave! Het college belijdt met de pen de doelstellingen van het Rijk te volgen d.w.z. 25% minder uitstoot in 2025. Toen D66 haar daarop vergde gaf het uit angst voor de consequenties niet thuis.

Uit recent Duits onderzoek blijkt dat het aantal insecten in natuurgebieden met twee-derde is afgenomen. Insectenbestrijdingsmiddelen vormen een belangrijke oorzaak van die teloorgang. De teruggang van de insectenpopulatie heeft grote gevolgen voor natuur en economie. D66 is van mening dat het tij moet keren. Dat vergt soms verstrekkende maatregelen, zoals een verbod op insecticiden. De motie daartoe werd verworpen.

 

Maatschappij & Cultuur

Sinds 2015 hebben scholen een wettelijke zorgplicht voor de sociale veiligheid van hun leerlingen. De diversiteitslessen die Tumba en COC geven, zijn gericht op het voorkomen van discriminatie en daarmee over sociale veiligheid. Lang niet alle gemeenten hebben geld voor deze lessen en de meeste scholen hebben er geen budget voor.

Gevolg is dat lang niet alle scholen diversiteitslessen kunnen bieden. Voor D66 is dat onacceptabel. Wij staan voor een samenleving die niemand uitsluit. Diversiteitslessen maken kinderen en jongeren daarvan bewust. Het college gaf afgelopen voorjaar aan dat er geen geld was voor diversiteitslessen. Nu blijkt dat er 2 ton beschikbaar is, gaat dat argument niet meer op. D66 stelde, per amendement, voor dit bedrag beschikbaar te stellen voor diversiteitslessen voor scholen in Fryslân. Ondanks het motto van haar eigen akkoord ging de coalitie hierin niet mee.

In de media is veelvuldig bericht over een plan om plan van de Fries Regionaal Mediacentrum op te richten, gericht op de media van de toekomst. Omrop Fryslan, de Leeuwarder Courant en het Fries Dagblad werkten hiertoe samen. Onlangs werd bekend dat een zo’n mediacentrum niet van de grond komt. De Leeuwarder Courant en het Friesch Dagblad maakten bekend de samenwerking te verbreken. D66 stelde eerder al kritische vragen over het mediacentrum.

Nu de stekker uit het plan wordt getrokken, wil D66 met het bedrag van € 72.000,- dat beschikbaar wordt gesteld voor de transitie medialandschap het – slapende- mediafonds  reactiveren om kwaliteits- en onderzoeksjournalistiek te bevorderen, in de trant van de Correspondent. Een noodzakelijk tegenwicht voor de geduchte oordeelzucht waaraan we collectief ten prooi lijken.

Het college geeft in het coalitieakkoord aan dat het stimuleren van cultuurparticipatie een speerpunt is. Uit onderzoek blijkt dat de cultuurparticipatie in Fryslân terugloopt. Het college heeft hier zelf ook over bericht, maar onderneemt niets. Op initiatief van D66 worden de oorzaken van de teruglopende belangstelling in kaart gebracht . Wat ons betreft een belangrijke eerste stap in de richting van een vitaal kunst- en cultuurklimaat.

In de begroting is terug te vinden dat subsidies van gesubsidieerde instellingen niet  geïndexeerd worden. Dit betekent dat de stijging van kosten of inflatie niet gecorrigeerd wordt. Het is in de ogen van D66 niet uit te leggen dat zo op een verkapte manier een bezuiniging wordt doorgevoerd. Het college wil hiermee het signaal afgeven dat de financiën van de provincie gaan teruglopen. Op de vraag waarom dit signaal selectief wordt afgegeven, volgde het platte argument dat organisaties eraan moesten wennen niet eeuwig aan het subsidie-infuus te kunnen liggen.

De inhoudelijke afweging wat ons iets waard is, is dit weinig bevlogen technocratische college vreemd.