Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 28 september 2017

Een provincie die ambitie past

Binnen Provinciale Staten werd  gesproken over Duurzaam OV. Voor ons een belangrijk onderwerp omdat het op het gebied van duurzaamheid tijd is voor actie. Daarom wil D66 emissievrij busvervoer (van de bron tot aan de uitlaat). Dit betekent dat bijvoorbeeld de stroom die gebruikt wordt voor een elektrische bus op duurzame wijze is opgewekt.

Voor D66 is duidelijk dat het plan van aanpak van Gedeputeerde Staten niet ambitieus genoeg is. En ook dat er niet integraal genoeg gekeken wordt. We hebben als Provinciale Staten onze ambities vastgesteld voor circulaire economie waarvoor we  een proeftuin willen zijn, we hebben een Fries energieakkoord en met de mobiliteitscentrale (waarbij verschillende vormen van vervoer flexibel worden ingezet) zijn we innovatief bezig. Waarom trekken we deze ambities dan niet door naar het openbaar vervoer? In het plan van aanpak werd ook niet gekeken naar het wel of niet circulair fabriceren van de bussen of treinen. Dit is onze ambitie wel. We delen het uitgangspunt om in de concessie te sturen op doelen en niet op technologie. Maar dan moeten deze doelen wel concreet en tijdsgebonden zijn. Sturen op doelen stimuleert innovatie. En dat vindt D66 belangrijk.

We willen hetzelfde of een hoger voorzieningenniveau voor onze reizigers. Iedere reiziger die we uit de auto het OV in weten te lokken is de beste emissiereductie die denkbaar is. Door een aantrekkelijk en gevarieerd aanbod wordt dit ook zeker mogelijk. D66 wil niet weer, zoals bij de treinconcessie wel gebeurde, de trein missen. De slag naar duurzaam moet nu voortvarend gemaakt worden.

Het debat in de staten richtte zich op de ambitie die Provinciale Staten wilde uitspreken voor het verduurzamen van het openbaar vervoer. Een amendement van het CDA was een flinke stap in de goede richting maar kende een beperking. Zo werd de ambitie uitgesproken dat bussen vanaf 2025 in Fryslân geen CO2 meer mogen uitstoten maar  werd er geen beperking opgenomen voor het gebruik van vervuilende kolenstroom bij elektrische bussen. Nadat op dit punt de ambitie werd uitgesproken voor een volledig fossielbrandstof vrij busvervoer kon ook D66 zich vinden in dit ambitieuze maar ook realistische doel dat past bij een provincie die met zorg omgaat met de toekomst.