Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 22 juni 2017

LF2018: Iepen Mienskip gebaat bij open bestuur

p 18 mei 2017 informeerden de Provincie en gemeente Leeuwarden de Mienskip dat er sprake was van tekorten in de begroting van de stichting LF2018. Het college van Gedeputeerde Staten doet een beroep op Provinciale Staten voor extra middelen. De gemeente Leeuwarden doet een beroep op de gemeenteraad voor een bijdrage.

Een extra financiële bijdrage van de provincie om het tekort van de stichting LF2018 op te vangen is wat ons betreft onvermijdelijk. In de eerste plaats omdat we er indertijd zelf voor gekozen hebben om in aanmerking te komen voor een nominatie voor Culturele Hoofdstad.

In de tweede plaats omdat we Culturele Hoofdstad toejuichen; kunst en cultuur als katalysator voor de oplossing van maatschappelijke opgaven.

De kandidatuur heeft veel energie los gemaakt. Onder andere bij de jongere generatie kunstenaars die grotendeels verantwoordelijk waren voor het Bidbook waarmee we de nominatie bemachtigden. Naar aanleiding daarvan zijn tal van veelbelovende, vernieuwende projecten opgezet zoals Celebrating Diversity, Sense of Place en Feel the Night.

Er is al veel tijd, geld en moeite gestoken in deze en maar ook andere projecten. Dragen wij nu niet extra bij, dan is al die moeite voor niks geweest. En is de eerder geïnvesteerde 19 miljoen zo goed als weggegooid geld. Dat willen wij niet. Tijdens de vergadering bleek dat veel partijen dit standpunt met ons delen.

De provincie Fryslân en de gemeente Leeuwarden moeten nu bijspringen omdat er beduidend minder geld is binnengekomen dan begroot. Het lijkt met name te gaan om minder sponsorinkomsten dan verwacht en begroot. Waarom dit het geval is en waarom we dat nu pas weten, is ons niet duidelijk geworden. De beantwoording van schriftelijke vragen van D66 in 2015 was al gebrekkig. Tijdens de Statenvergadering gooide de Gedeputeerde het simpelweg op ‘gebrek aan communicatie’. Evenzo was niet duidelijk hoe het college toezicht op en sturing aan de stichting LF2018 heeft gegeven. Hoewel de stichting op afstand is gezet, geven de voorwaarden in de beschikkingen het college wel mogelijkheden tot sturing.

Tijdens het interpellatiedebat van 24 mei hebben wij samen met GrienLinks een motie ingediend die de gedeputeerde oproept tot open communicatie over LF2018. D66 heeft de gedeputeerde erop gewezen dat ze ervan uitgaat dat zij zich hieraan houdt.

De SP vroeg per motie om een onderzoekscommissie die onderzoek begeleidt naar grote projecten. Hierbij willen ze zicht krijgen op de verantwoordings- en verantwoordelijkheidsstructuren binnen grote projecten.

Wij kunnen dat niet rijmen met het feit dat de SP niet zo lang geleden bij het Friese Meren-project tegen alle moties stemde die om een heldere evaluatie vroegen, terwijl met dit project het 20-voudige aan gemeenschapsgeld was gemoeid. Van het CDA en de VVD kregen wij in de PS vergadering over LF2018 te horen dat het Friese Meren-project een ander soort project is, niet met een stichting op afstand. Dat CDA VVD en SP  wel voor een onderzoekscommissie voor grote projecten zijn is vreemd. Er is immers maar één project met een stichting op afstand: LF2018.

Omdat wij menen dat dit project op zichzelf een analyse vraagt en omdat wij menen dat er aangaande LF2018 te weinig openheid is betracht hebben wij een motie ingediend die vraagt om een evaluatie van specifiek LF2018. Uit te voeren begin 2019, waarbij een analyse gedaan wordt van de totaal gepleegde inzet. Daarnaast willen wij dat er inzicht verkregen wordt in de manier waarop het college invulling heeft gegeven aan de sturing aan en het toezicht op de stichting LF2018.

Ook willen wij inzicht in de manier waarop het college Provinciale Staten hiervan actief op de hoogte heeft gehouden. Alleen Grienlinks, ChristenUnie en Partij voor de Dieren waren dit met ons eens.