Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 25 mei 2017

Fries huishoudboekje bevat genoeg aanleiding voor kritische noten

Tijdens de Provinciale Statenvergadering van 24 mei jl. bogen Provinciale Staten zich over de jaarstukken 2016. Op papier wist de Provincie een positief resultaat neer te zetten van € 20,9 miljoen. Toch is er ook aanleiding voor kritische noten, onder andere over de transparantie van de financiële rapportages, cultuurparticipatie, energiebesparing en schoon water.

Het college is tevreden over de behaalde resultaten in 2016. Er is een positief resultaat en de meeste resultaten uit het coalitieakkoord liggen op schema. In het enthousiasme wordt laaggeletterdheid, waar D66 zich al vanaf de start van deze periode zorgen over maakt, in de jaarstukken opgevoerd alsof het een ambitie is uit het coalitieakkoord. D66 is blij dat er meer en meer aandacht is voor laaggeletterdheid. D66 vroeg wel om inzage in het plan van aanpak waar de provincie zich op dit moment over buigt.

Er zijn ook zorgen. De Friese economie doet onder voor het landelijk gemiddelde en ook op innovatie presteert de provincie ondermaats. De vergrijzing, en in navolging hiervan de spreiding van de voorzieningen, blijft een probleem. In de jaarstukken komt ook de urgentie van duurzame landbouw en de ganzenproblematiek naar voren. Deze onderwerpen staan komende tijd apart geagendeerd op de agenda van Provinciale Staten.

D66 zet zich, ook als het gaat om de financiële rapportages, blijvend in voor transparantie en helderheid. De jaarstukken zijn een belangrijk instrument voor de Statenleden om hun controlerende taken uit te voeren. Maar misschien nog wel belangrijker vinden wij dat de jaarstukken ook inzichtelijk dienen te zijn voor de inwoners van Fryslân. Het is ten slotte het huishoudboekje van de Friezen en niet van het Provinciehuis. D66 vroeg daarom om een meer samenhangende rapportage, met toelichting op de oorzaken van tegenvallende resultaten en een inhoudelijke beschrijving in plaats van een toelichting die is gebaseerd op het proces.

De cultuurparticipatie loopt terug. Dit is in de ogen van D66 zorgelijk. Daarom dienden wij een amendement in om een deel van het positieve resultaat op het programma Cultuur niet naar de reserve te laten terugvloeien, maar laagdrempelig beschikbaar te maken voor kleine festivals. De coalitiepartijen stemden tegen. Vanuit een paternalistische houding beargumenteerden ze hun stemgedrag door te stellen dat bij de kadernota een zelfgecreëerde pot met goud beschikbaar is die te zijner tijd wordt verdeeld. Hier zou een dergelijk verzoek meer op haar plaats zijn.

In de jaarstukken viel tevens op dat op het onderwerp water de resultaten achter blijven. Er zijn in de Staten zorgen over de kwaliteit van het water. D66 diende hierop een motie in om direct maatregelen te verkennen. De motie strandde ondanks de vele steunbetuigingen van oppositiepartijen.

Het college stelt in de jaarstukken dat het realiseren van de doelstellingen omtrent energiebesparing moeizaam verloopt. Ze onderkent de ernst, maar onderneemt geen extra actie. D66 wil dat energiebesparing niet ondergeschikt is aan de opwekking van duurzame energie, en vroeg daarom per motie naast een energiemeter ook om een energiebesparingsmeter. De motie werd met een ruimte meerderheid aangenomen.