Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 16 februari 2017

Uit zorg voor een harmonieuze samenleving

In het rapport Op eigen benen concludeert de Noordelijke Rekenkamer dat de provincie meer had kunnen doen om haar taken op sociaal terrein aan de gemeenten over te dragen. In Friesland worden deze taken uitgevoerd door elf maatschappelijke instellingen, waaronder Partoer (sociaal cultureel werk), Zorgbelang (patiënten belangenbehartiging), Tumba (anti- discriminatie), COC (belangenbehartiging homo’s transgenders en biseksuelen) en FSU (Steunpunt uitkeringsgerechtigden). Voor D66 staat het borgen van de taken van dergelijke maatschappelijke instellingen voorop.

De discussie over de overdracht van deze taken naar de gemeenten dateert uit 2008. Aanleiding daartoe was het feit dat het Rijk de provincies € 600 miljoen ging korten op de rijksbijdragen. Provincies gingen in discussie over de vraag tot welke kerntaken ze zich wilden beperken. Die discussie èn het uitgangspunt dat sociaal beleid beter op zijn plaats zou zijn bij de gemeenten omdat die zich ‘dichter bij de mensen’ bevinden, bepaalden de keuze sociaal beleid en zorg aan de gemeenten over te dragen. In Friesland viel het besluit hiertoe in 2013; onder de voorwaarde “lokaal tenzij’. Hiermee wordt bedoeld dat de provincie haar verantwoordelijkheid voor de taken van de maatschappelijke organisaties neemt, als de gemeenten die niet overnemen. Nu, vier jaar na dit besluit, presenteert de Noordelijke Rekenkamer de resultaten van haar onderzoek naar deze transitie van het sociaal beleid in de drie Noordelijke provincies.

In het rapport wordt geconcludeerd dat gemeenten weinig behoefte hebben om de organisaties te subsidiëren voor de uitvoering van hun taken. De Rekenkamer doet de provincie de aanbeveling stappen te zetten om de overdracht van taken in goede banen te leiden

Tot tevredenheid van D66 werd aan Provinciale Staten het besluit voorgelegd om alle conclusies en aanbevelingen over te nemen uit het rapport Op eigen benen: Beëindigen sociaal beleid: gevolgen voor maatschappelijke instellingen provincie Fryslân. Gedeputeerde Staten wimpelen een aantal aanbevelingen af.  De coalitiepartijen VVD, FNP, SP en oppositiepartij ChristenUnie dienden een amendement in om het rapport slechts ter kennisgeving aan te nemen, waardoor de conclusies en aanbevelingen niet werden overgenomen. Hiermee wilden zij recht doen aan de kritiek van verschillende instanties op de conclusies van de Noordelijke  Rekenkamer en aan hun eigen kritiek dat het rapport te beperkt van opzet is.

D66 vond het rapport ook beperkt van opzet, maar vindt dat de conclusies en aanbevelingen overeind blijven staan. Het blijft hoe dan ook een feit dat niet alle gemeenten de financiële steun geven aan de maatschappelijk organisaties om hun taken uit te voeren. Hierbij ligt de nadruk op onafhankelijke belangenbehartiging en op het voorkomen en tegengaan van discriminatie en racisme. Zelfbeschikkingsrecht, begrip en respect voor diversiteit zijn fundamentele waarden voor D66. De aandacht daarvoor is van groot belang in een steeds verder verhardende samenleving. Daarom diende D66 samen met de PvdA een motie in voor een vervolgonderzoek naar de overdracht van taken van maatschappelijke organisaties van de provincie naar de gemeenten.

Een onderzoek dat, meer dan dat van de Noordelijke Rekenkamer, gericht is op Fryslân en toegespitst is op de taken die al deze instellingen uitvoeren. Taken die niet in de verdrukking mogen komen door te gebrek aan animo bij de gemeenten en gebrek aan daadkracht bij provincie.  De motie werd verworpen.