Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 21 december 2016

D66 ziet kansen voor Tresoar op vlak educatie

D66 is trots op een instelling als Tresoar. Niet alleen fungeren zij als de bewaarplaats van ons Fryske erfgoed, zij zijn ook een kenniscentrum en de laatste tijd zelfs een volwaardige universiteitsbibliotheek.

Tresoar heeft een breed pakket aan taken. Een van die taken is educatie. D66 ziet kansen als het gaat om de samenwerking tussen Tresoar en onderwijsinstellingen in Fryslân. Een van de mogelijkheden die wij zien in de samenwerking met de 11e faculteit is de inzet van studenten als werknemer of stagiair. Studenten profiteren van het opdoen van ervaring en kunnen deze op hun C.V. zetten. Tresoar profiteert doordat zij haar kennis door kan geven aan gedreven jonge mensen.

Tresoar speelt een zeer belangrijke rol in het onder de aandacht brengen van ons erfgoed bij de jeugd. Vorig jaar hebben wij er al een opmerking over gemaakt dat de aard en omvang van het educatieprogramma wat leek onder te sneeuwen onder het Culturele Hoofdstad 2018. Hoewel er dit jaar iets meer aandacht is voor het educatieprogramma vindt D66 het nog steeds wat mager. Er is wat ons betreft nog geen sprake van het “intensieve educatieve programma” dat in de meerjarenbeleidsvisie wordt genoemd. Wat ons betreft moet er voor gezorgd worden dat er na 2018 een ambitieus, educatief programma ligt dat aansluit bij verschillende onderwijsvormen in Fryslân. Gedeputeerde Poepjes deed de toezegging hier middels een brief op terug te komen nadat zij de mogelijkheid heeft gehad overleg te voeren met Tresoar.

Om aan het brede pakket aan taken te kunnen voldoen heeft Tresoar gevraagd om een extra structurele bijdrage van € 65.000. Dit is sinds de behandeling van de beleidsbrief ‘Mei Hert, Holle en Hannen’ afgelopen september niet de eerste discussie die we hebben over extra geld voor culturele doeleinden. Het gaat telkens om niet enorme bedragen maar toch.

Tresoar is de drager van ons erfgoed. Gezien de waarde die wij in Fryslân aan ons erfgoed hechten kunnen wij het ons niet veroorloven om Tresoar in de kou te laten staan. Ook deze coalitie heeft de verbondenheid met het Fryske erfgoed prominent in haar coalitieakkoord staan. Daarnaast horen wij ook de opmerking dat de realisatie van de doelstellingen veel vragen van het personeel. Tresoar werkt in opdracht van de Provincie en wij willen een goede werkgever zijn.

Het verzoek van Tresoar om een extra bijdrage vat D66 op als een signaal dat herijking van de basis infrastructuur niet te lang meer kan wachten. Wij zijn nu telkens een band aan het plakken die duidelijk zijn beste tijd heeft gehad. Ook nu weer staan we voor een besluit extra geld te geven maar missen we het totaaloverzicht en een lange termijn visie. De Provincie handelt nu reactief in plaats van proactief. D66 ziet de ernstige zorgen die wij aankaarten bij de behandeling van de beleidsbrief ‘Mei Hert, Holle en Hannen’ binnen drie maanden werkelijkheid worden. De coalitie had de beleidsbrief grondiger moeten pakken. Toen was het moment al geweest voor een herijking. Deze is nu voor ons uitgeschoven en we blijven zitten met een lekke band.