Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 24 november 2016

Geen natuurvisie tot 2018, een gemiste kans

1 januari 2017 gaat de nieuwe Wet Natuurbescherming van kracht. Deze wet vervangt drie wetten; de Boswet, de Fauna- en florabeheer wet en de Natuurbeschermingswet van 1998. Voor D66 is de vervanging van de wetten meer dan het opstellen van een verordening.

Zo stelt de Wet Natuurbescherming het opstellen van een natuurvisie verplicht. Helaas wordt er geen termijn aan verbonden. In Fryslân is de invoering van een natuurvisie uitgesteld tot de invoering van de omgevingsvisie in 2018. Dat is in de ogen van D66 een gemiste kans. Door direct te handelen kunnen we kansen pakken die het bijzondere landschap van Fryslân biedt. D66 diende daarom een motie mede in waarin werd gevraagd om voor de zomer van 2017 met een natuurvisie te komen. Hiermee zouden kansen voor het versterken van de natuur, natuur inclusieve landbouw, en natuurbeleving kunnen worden verzilverd. Een natuurvisie biedt ook kansen voor de weidevogels. Het huidige beleid leidt tot op heden niet tot een verbetering van de moeizame situatie van de weidevogels. Wachten tot 2018 is stilstand, juist op punten waar actie is vereist.

De verordening biedt meer ruimte voor het bestrijden van overlast door steenmarters. Hiervoor speelt de bebouwde kom en de grens van de bebouwde kom een belangrijke rol in de maatregelen die mogen worden gehanteerd. De vraag is waar de bebouwde kom begint en eindigt. Naar aanleiding van vragen van D66 stelde de gedeputeerde samen met de gemeenten uit te zoeken waar de bebouwde kom begint om hierin meer duidelijkheid te verschaffen