Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 24 november 2016

Deelname provincie Windpark Fryslân: meer dan een intentie?

Gisteren behandelde Provinciale Staten de intentie van de provincie voor de deelname in Windpark Fryslân. Buiten de intentie van het college heerst vooral onzekerheid. Gelukkig kent de handtekening onder de intentieovereenkomst door gedeputeerde de Rouwe geen enkele juridische verplichting voor een uiteindelijke deelname. Voor D66 staat het behalen van de duurzame energie doelen voorop. Wij zetten liever hoog in, dan dat wij in 2020 concluderen dat wij achterblijven bij de doelstelling. De weg naar 100% duurzaam in 2050 is immers nog lang. Het college ziet Windpark Fryslân als de kans om de ambitie van 16% duurzame energie in 2020 in te vullen. Onze provincie kent het hoogste aantal lokale energiecoöperaties en initiatieven. In Fryslân is er veel draagvlak voor duurzame energie. Het is dan ook wrang dat juist Windpark Fryslân nooit heeft kunnen rekenen op groot lokaal draagvlak en uiteindelijk over het hoofd van de provincie is afgedwongen door het Rijk.

Naast de intentie om als provincie een aandeel te nemen in het windpark bleef veel onzeker. Allereerst onzekerheid over de toekenning van de benodigde SDE+ subsidie en daarmee over de uiteindelijke realisatie van het windpark. Daarnaast is er onzekerheid over de businesscase, over de hoogte van de investering, de kosten en het rendement van een eventueel provinciaal aandeel. Bij de afweging of de provincie € 127 miljoen moet investeren in het windpark moet ook de vraag worden meegenomen of het wellicht beter is het bedrag in andere projecten te investeren. Mark de Roo vroeg namens D66 om een bredere financiële verkenning en een vergelijking met bestaande en in ontwikkeling zijnde windparken. Iets wat gedeputeerde toezegde in de benchmark bij de samenwerkingsovereenkomst in april. D66 ziet een publieke taak en een belang bij de realisatie van onze duurzame energiedoelstelling. Daarbij past ook een investering in duurzame energie.

Hoewel we kritisch kijken naar de kaders willen we ook kijken naar de kansen die deelname in het windpark biedt. Hierbij staat voorop dat inwoners en lokale initiatieven de mogelijkheid hebben, mogelijkerwijs via de provincie, een aandeel te nemen in Windpark Fryslân. Het is voor D66 niet gegeven dat bij de aanschaf van een aandeel in het windpark de provincie moet vasthouden aan dit aandeel. Daarom pleitte De Roo voor het aanjagen van de duurzame energieopwekking en het uitgeven van Friese aandelen aan de Mienskip. De opbrengst kan vervolgens opnieuw worden geïnvesteerd  in lokale duurzaamheidsprojecten. D66 diende een motie in waarbij we het voor participanten mogelijk willen maken dat naast het provinciale rendement ook het rendement uit de windaandelen kan worden herinvesteerd in duurzaamheid en duurzame dorpen. Belangrijke vraag is daarbij ook naar de bereidheid uit de Friese Mienskip om te investeren in windpark Fryslân.

In april spreken wij over het uiteindelijke voorstel van het college.