Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 26 november 2015

D66: gemeenschappelijke regeling kan beter functioneren.

Âlde Feanen

PS 25-11- 2015

Iedereen weet zich nog de milieuramp in Enschede te herinneren. Onder andere naar aanleiding daarvan nam het Rijk maatregelen om het toezicht op de wet- en regelgeving op het gebied van milieu  te verbeteren. In elke provincie moest een Regionale Uitvoeringsdienst Milieu en Omgeving (RUD) komen. Tot nog toe was het verstrekken van en het toezicht houden op milieuvergunningen een taak van de gemeenten. De RUD’s moesten een eind maken aan de versnippering en aan de kwaliteitsverschillen die daar het gevolg van waren.

In Friesland werd in 2012 een bedrijfsplan gemaakt voor de Friese versie van zo’n uitvoeringsorganisatie; de “FUMO”, gemeenschappelijk bestuurd door de provincie en de 24 Friese gemeenten verenigd in een gemeenschappelijke regeling. Vanwege het gebrek aan democratisch gehalte is D66 al geen liefhebber van een gemeenschappelijke regeling. Wat het in dit geval nog lastiger maakt is het feit dat de deelnemers in de gemeenschappelijke regeling (GR) de FUMO voldoende opdrachten moeten geven om de bedrijfsvoering gezond te houden en daarmee zelf voldoende waar voor hun geld te krijgen. 

De FUMO is operationeel sinds 1 januari 2014. Doordat het bedrijfsplan van (te) optimistische prognoses uitging wat betreft de hoeveelheid werk, zijn de kosten in de praktijk echter hoger dan de inkomsten. Dat komt, doordat de gemeenten in de praktijk minder werk overdragen dan in het bedrijfsplan is aangenomen. En doordat de organisatie zelf er in de praktijk niet in slaagt om alle opgedragen taken volledig uit te voeren.

De Provincie heeft om die reden een zienswijze ingediend op de begroting die de organisatie voor 2015 had opgesteld. En nu – voor de begroting 2016- opnieuw. Het College van Gedeputeerde Staten wijst daarin vooral op het ontbreken van ‘SMART’ (concreet) geformuleerde doelen.

Wij merken in onze bijdrage  op dat het College zich daar zelf ook schuldig aan maakt. De onervaren SP-Gedeputeerde die de belangen van de Provincie in het Dagelijks Bestuur van de FUMO moet behartigen was zo vervuld van zijn vertrouwen in de medemens dat we geen antwoord kregen op onze vragen. We hebben gezegd hem dat vertrouwen te gunnen en er de eerstvolgende keer op terug te blikken of dat terecht was. Daarnaast hebben we er met de VVD een motie doorgekregen waarin gevraagd wordt de bedrijven en burgers die in de praktijk met de FUMO van doen hebben, naar hun ervaringen te vragen. Dit om meer inzicht te krijgen in de vraag hoe we met elkaar een goed functionerende Uitvoeringsdienst Milieu en Omgeving kunnen creëren. Want dat is waar het ons om gaat.